สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 เม.ย. 67

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 2 ก.ค. 67

Integrated Tourism and Hospitality Management
(Phuket) (English Program)

Application

1st/2024

2nd/2024

3rd/2024

Now - Apr 23rd, 2024

Apr 26th - May 21st 2024

May 24th - Jun 28th, 2024

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67