ชื่อเรื่อง :การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการทางสังคม
ผู้แต่ง : ศ.ดร. สนิท สมัครการ

 

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนะธรรมและการพัฒนาสังคมในแง่มุมต่างๆ ทางด้านทฤษฎีก็มีการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนะธรรมไว้อย่างครบถ้วน ทางภาคปฎิบัติก็มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมต่างๆมานำเสนอไว้หลายกรณีนับตั้งแต่สังคมดั้งเดิมจนถึงสังคมที่กำลังพัฒนาทั้งหลายนอกจากนั้นยังมีข้อคิดและข้อนำเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆอีกด้วย จึงนับว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศที่มีความสมบูรณ์เล่มหนึ่ง

ชื่อเรื่อง :การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง
ผู้แต่ง : รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

 

หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง

และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน เช่นการทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดลองที่มีหลายปัจจัย การทดลองที่มีเงื่อนไขในการสุ่ม การทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีผลปนกันในบล็อค การทดลองแบบเศษส่วน แฟคตอเรียลและการทดลองแบบสลับ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเม้นต์ การทดลองภายใต้ตัวแบบคงที่ แบบสุ่ม และแบบผสม ตลอดจนวิทยาการว่าด้วยผิวตอบสนอง

หนังสือเล่มนี้ยังเน้นในเรื่องประยุกต์มากกว่าทฤษฎีและได้แนะนำแนวทางการตีความผลที่ได้จากการทดลองพร้อมด้วยตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAS version 9.1

ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
ผู้แต่ง : ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

 

ศาสตราจารย์ณัฏฐพงศ์ได้เขียนหนังสือเล่มที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งให้กับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์ สำหรับคนที่เชื่อว่านโยบายและมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องมาจากหลักคิดที่เป็นระบบ (ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเข้าใจ) และต้องใช้วิจารณญาณที่เหมาะสม (เพราะไม่มีหลักอะไรที่ใช้ได้เหมือนกันทุกกรณี) ตำรานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะศาสตราจารย์ณัฏฐพงศ์ได้"ลงแรง" ใช้ความรู้อธิบายหลังที่อยู่เบื้องหลังเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะทั้งหลาย รวมทั้งตัวอย่างการประยุกต์ในปริบทของโลกและประเทศไทยได้อย่างน่าสรรเสริญยิ่ง

จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา,Ph.D.

ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
ผู้แต่ง : รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

 

หนังสือ "เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ" นี่มีวัตถุประสงค์อธิบายถึงความสำคัญของ ภาคบริการกับโครงสร้างเศษฐกิจปัจจุบันและวิเคราะห์เจาะลึกถึงแนวคิดทางทฤษฎีทางเศษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องในสาขาบริการต่างๆจนไปถึงแนวคิดของการค้าภาคบริการ (Trade in Services) ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยหนังสือเล่นนี้ได้อธิบายถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับสาขาบริการต่างๆ โดยหลังจากที่อ่านหนังสือเล่นนี้ผู้อ่านสามารถที่จะตอบคำถามที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละสาขาได้เช่น

- ภาคบริการต่างจากภาคผลิตสินค้าทั่วไปอย่างไร

- เราจะมีวิธีวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการท่องเที่ยวที่เกาะ เกร็ดอย่างไร

- ทำไมธุรกิจโทรคมนาคมจึงมักเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการมักเป็นผู้ผูกขาด

- ฯลฯ

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี

 

หนังสือทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ

ครอบคลุมทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐานเป็นตำราที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในตัวเองเพียงเล่มเดียว แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการศึกษา

ตอนที่ 2 ทฤษฎีการประมาณค่าพารามิเตอร์

ตอนที่ 3 ทฤษฎีการสร้างแบบทดสอบสมมุติฐาน

ชื่อเรื่อง : การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องการกำหนดขอบเขตโครงการ ระยะเวลาการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายที่มากกว่าประมาณการไว้ การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์

หนังสือการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บูรณาการแนวความคิดหลายๆแนวเข้าด้วยกัน รวมทั้งแนะนำเครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จ

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี

 

ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากรณ์ กล่าวถึงการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เพื่อจัดสรรทรัพยากรณ์ในทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เช่น แรงงาน วัตถุดิบ เงินลงทุน เป็นต้น

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ภายในองค์กร เช่น ปริมาณเงินทุน ปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ ความต้องการสินค้า พื้นที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น เมื่อสร้างตัวแบบแล้ว จะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาของตัวแบบเพื่อหาผลเฉลย (Solution) ของปัญหานั้น ตัวแบบในการจัดสรรทรัพยากรในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม (Linear Integer Programming) โปรแกรมเชิงเส้นผสม (Mix-Integer Programming) และโปรแกรมเชิงเป้าหมาย (Goal Programming)

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีการชักตัวอย่าง

ผู้แต่ง : ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี

 

เป็นตำราเน้นด้านทฤษฎีการชัก(สุ่ม)ตัวอย่าง เป็นการเสริมด้านทฤษฎีตามเนื้อหาที่ปรากฎในตำราเรื่อง "สำรวจด้วยตัวอย่าง : การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์" เป็นตำราที่ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ และให้แนวคิดบางประการเช่น

- ทฤษฎีการชักตัวอย่างเชิงคณิตศาสตร์โดยทั่วไป

- ทฤษฎีเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างและการประมาณแบบพื้นฐานต่างๆอย่าง ครบถ้วน

- ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสุ่มและวิเคราะข้อมูลจากการสุ่มวิธีพิเศษบาง วิธี

- ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับการจัดเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ

- ให้แนวคิดในวิเคราะห์การถดถอยเมื่อใช้ข้อมูลจากการสำรวจจากประชากรอันตะ

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนาแนวความคิดและวิธีการ

ผู้แต่ง : รศ.ดร. สุพรรณี ไชยอำพร และ ศ.ดร.สนิท สมัครการ

 

การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา แนวความคิดและวิธีการ

"การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา" ทางหนังสือทางวิชาการด้านสังคมมานุษวิทยาที่มุ่งอธิบายถึงความสำคัญของการวิเคราะทางสังคม (นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเศษฐกิจ การเมือง) ที่มีต่อการพัฒนาประเทศว่ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศทั้งในทางลบและทางบวก การพัฒนาประเทศที่ไม่มีการวิเคราห์ทางสังคมอย่างเพียงพอ จะส่งผลทางลบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คน เพิ่มอัตราปัญหาสังคมต่างๆมากมาย จนกลายเป็นสังคมที่ผู้คนปราศจากศีลธรรมและจริยธรรมไปก็ได้ โดยมีตัวอย่างจากสังคมจริง ประกอบในหนังสือเล่มนี้ด้วย

ชื่อเรื่อง : การสำรวจด้วยตัวอย่างการชักตัวอย่างและการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี

 

การสำรวจด้วยตัวอย่างการชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ พัฒนาจากประสบการณ์อันยาวนานในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยเชิงสำรวจ บทความทางวิชาการ สถิติ การวิจัยประยุกต์ และการศึกษาวิวัฒนาการของศาสตร์

- อาจใช้การศึกษาวิชานี้ได้อย่างกว้างขวาง

- ผู้สนใจอาจใช้เป็นคู่มือในการออกแบบ วางแผนการดำเนินการสำรวจและ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจได้อย่างเหมาะสม

- มีการนำเสนอความคิดใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจซับซ้อน

- แนะแนวทางการทำการวิจัยพื้นฐาน

- นำเสนอวิธีการต่างๆโดยไม่เน้นทฤษฎีเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ มีตัวอย่าง ประกอบมาก

- เหมาะสำหรับนักวิจัยเชิงปริมาณเมื่อต้องการใช้การสำรวจและวิเคราะห์ ข้อมูลให้ถูกต้องตามวิชาการ

ชื่อเรื่อง : การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง : รศ.ดร.กัลยาณี คูณมี

 

ตำราการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ประกอบด้วยทฤษฎีแนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งนอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นและแหล่งอ้างอิงที่สามารถใช้ศึกษาเพิ่มเติมอย่างหลากหลายแล้ว ตำราเล่มนี้ยังมีโจทย์คำถามและกรณีศึกษาให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนในการหาคำตอบเพื่อสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยความเชื่อของผู้เขียนที่ว่าการออกแบบและจัดการระบบค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีที่ถูกต้องจะสามารถสร้างระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผลและความยุติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

 

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์เล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับปริญาตรีและระดับปริญาโท เนื้อหาของหนังสือมุ่งเน้นในเรื่องการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด(Optimization) ทั้งในกรณีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัด (Unconstrained Optimization) และในกรณีที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด (Constrained Optimization) ซึ่งมักถูกใช้ในแบบจำลองที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมต่างของมนุษย์ โดยหนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายตัวอย่างของการนำเครื่องมือและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเศรษฐศาสตร์ทั้งในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีสถิติ1

ผู้แต่ง : ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี และ คณะ

 

หนังสือ/ตำราระเบียบวิธีสถิติเล่มนี้ เขียนและเรียบเรียงขึ้นจากคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาทางสถิติโดยตรง จากคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนวิชาสถิติในเชิงทฤษฎีสถิติและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำวิชาสถิติไปประยุกต์ทั้งในภาครรัฐและเอกชนจำนวนมากดังนั้นเนื้อหาสาระในหนังสือ/ตำราเล่มนี้จึงประกอบไปด้วยหลักการทางวิชาการสถิติ ซึ่งได้แก่ความหมายของคำจำกัดความต่างๆที่ใช้กันในทางสถิติ เหตุผลและหลักการการได้มาของตค่าสถิติต่างๆ รวมทั้งการแปลความหมายของคำเหล่านั้น สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงของการนำวิชาสถิติไปใช้งาน ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลถึงการนำวิชาสถิติไปใช้งาน การประมวลผลข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติพร้อมทั้งการแปลความหมายตัวเลขหรือผลการประมวลผลที่ได้จากขบวนการทางสถิติอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ หนังสือ/ตำราเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการเรียนวิชาสถิติและผู้ที่ต้องการนำความรู้สถิติไปใช้งานและบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้สำหรับอ้างอิง

ชื่อเรื่อง : จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

 

ทำไมราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงเพิ่มขึ้น? การค้าเสรีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่?

คำถามสองคำถามนี้เป็นเพียงตัวอย่างของคำถามทางเศรษฐกิจหลายๆข้อที่เราเคยสัมผัส จุลเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่สามารถให้คำตอบที่มีเหตุมีผลต่อคำถามเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้ต้องการให้ผู้อ่านที่สนใจและต้องการศึกษาจุลเศรษฐศาสตร์ สามารถเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และในระบบเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง : Reading Theories/Models Strategies for EFL Learners

ผู้แต่ง : Asst.Prof Dr. Natchaya Chalaysap

 

This textbook has been designed for use in an advanced reading course for graduate students. It deals with four main themes: (1) nature of reading, (2) reading theories/models, (3) reading strategies for attacking words, sentences, and longer texts (single- and multi-paragraph passages) as well as readability, speed reading, and critical reading skills necessary for academic success, and (4) strategies for reading different genres, namely textbooks, research-oriented journal articles, newspapers, and magazines. Questions are given at the end of each chapter to remain the students of main points and some questions are available for discussion. Also, references are provided at the end of each chapter so that the students ca search for more information

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การถดถอย

ผู้แต่ง : รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

 

ตำราการวิเคราะห์การถดถอยเขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนและให้ความรู้การวิเคราะห์การถดถอยแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานผู้เขียนมีประสบการณ์ในการสอนวิชานี้มาเป็นเวลานับสอบปีตลอดจนได้ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์การถดถอยกับข้อมูลจริงในงานวิจัย และมีบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องที่พิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI และในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus ตำราเล่มนี้จึงสะท้อนทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมาของผู้เขียนมีความเหมาะสมสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีพื้นฐานทางพีชคณิตเชิงเส้นที่ต้องการความรู้ทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน

บทที่ 1 และบทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีของการวิเคราะห์การถดถอย ส่วนบทที่เหลือจะเน้นการนำไปประยุกต์ใช้งานและมีวิธีการใช้โปรแกรม SAS สำหรับคำสั่งที่เกี่ยวข้องไว้ในภาคผนวก

ชื่อเรื่อง : ภาวะผู้นำ (Leadership)

ผู้แต่ง : รศ.ดร.บุษยา วีรกุล

 

ตำราเรื่อง "ภาวะผู้นำ" ฉบับนี้เขียนขึ้นโดยมีวัถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้พื้นฐานที่สำคัญให้ผู้อ่านซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในองค์การหรือผู้ที่จะทำงานพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การได้เรียนรู้ว่าองค์ความรู้ที่ควรศึกษาให้เข้าใจคืออะไรโดยจัดเรียงเนื้อหาไว้เป็นหัวข้อต่างๆ คือ วิวัฒนาการของความรู้เรื่องภาวะผู้นำ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบของภาวะผู้นำงานของผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำประเด็นสำคัญที่ควรรู้จักและกรณีศึกษา เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์

เนื้อหาทั้งหมดของตำราเล่มนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดผลสัมฤทธิ์สี่ประการคือ (ก) การได้รับความรู้ที่ควรรู้ในเรื่องภาวะผู้นำ (ข) การรู้จักหัวข้อและแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้าต่อไป (ค) การรู้จักวิเคราะห์การศึกษาในสถานการณ์ต่างๆและ (ง) การนำความรู้ไปใช้ในงานตำราเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่มาจากตำราและงานวิจัยด้านภาวะผู้นำที่เขียนโดยนักวิชาการชาวตะวันตกไว้เป็นจำนวนมากเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้มีความรู้เรื่องภาวะผู้นำเท่าทันกับการเรียนการสอนเรื่องนี้ในระดับสากล

nd4000 โครงการการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา