จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษา (ปีการศึกษา)
1/2566      
 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (เดือน)
 มิ.ย. 66  ก.ค. 66  ส.ค. 66  ก.ย. 66