โครงการการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

------------------------------------------------------------

     การเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติของสถาบันได้เรียนวิชาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างเหมาะสมกับศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้เรื่องจำเป็นที่สถาบันให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นทักษะ เฉพาะ (Skill sets) จำนวน 4 ด้าน ตามกรอบ NIDA’s DNA and Skillset Architecture ได้แก่ 1) Digital Literacy 2) Glocal Citizenship 3) Leadership Development และ 4) Sustainable Development ในการจัดการเรียนการสอนของโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำทักษะและผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกิจการงานต่างๆ ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

 

วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นคนที่มีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในสังคม  นอกเหนือจากความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตนศึกษาแล้ว

4.2 เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ต่างคณะ/สำนัก/โครงการ มีโอกาสพบปะทำความรู้จักกันก่อนจะแยกย้ายไปเรียนตามคณะ/สำนัก/โครงการ ของตน

4.3 เป็นการสร้างความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการศึกษาวิชาตามหลักสูตร 

 

ลักษณะวิชาโดยสังเขป

     แนะนำธรรมาภิบาลกับการปกครองไทย  เศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน์  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ธุรกิจไทยในบริบทโลก  สังคมไทยกับการพัฒนา  บัณฑิตและคุณค่าความเป็นมนุษย์  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพและกลยุทธ์ : เทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้นำแห่งความยั่งยืน  กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  การเขียนรายงานทางวิชาการและข้อระวังการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การสื่อสารยุคดิจิทัล  การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์และการใช้บริการห้องสมุด

 

ปฏิทินการศึกษา