เอกสารขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อมารายงานตัวสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น)

7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานการใช้คำนำหน้าชื่อแบบชั้นยศ ทะเบียนสมรส

(เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 2 ชุด

8. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

9. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว

โดยตรงที่

Educational Service Division

National Institute of Development Administration

148 Serithai Road, Klong Chan,

Bangkapi, Bangkok10240 Thailand

Fascimile : (662) 377-7477

 

หมายเหตุ: เอกสารตามข้อ 8 และข้อ 9 อาจอนุโลมให้นำมายื่นภายหลังได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศผลการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร

 

 

เอกสารขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก

นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อมารายงานตัวสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี 2 ชุด

2. สำเนาปริญญาบัตร ชั้นปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาโท 2 ชุด

4. สำเนาปริญญาบัตร ชั้นปริญญาโท จำนวน 2 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด

7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น)

9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานการใช้คำนำหน้าชื่อแบบชั้นยศ ทะเบียนสมรส

(เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 3 ชุด

10. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

11. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

12. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว

โดยตรงที่

Educational Service Division

National Institute of Development Administration

148 Serithai Road, Klong Chan,

Bangkapi, Bangkok10240 Thailand

Fascimile : (662) 377-7477

 

หมายเหตุ: เอกสารตามข้อ 8 และข้อ 9 อาจอนุโลมให้นำมายื่นภายหลังได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศผลการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร