อัตราค่าธรรมเนียม หนังสือรับรอง และใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ชุดละ 100 บาท

 หมายเหตุ :     ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสาร ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 2727 3365, 0 2727 3366

หมายเหตุ: นศ. ต้องมารับหนังสือรับรองหรือทรานสคริปต์ด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยเท่านั้น

 

ประเภทของ Transcript / หนังสือรับรอง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา

1.1 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา

1.2 Transcript ฉบับไม่ต้องรอผลครบ

2 – 4 วันทำการ

นับจากวันที่ได้รับคำร้องจากนักศึกษา

และรายงานผลการชำระเงิน

 

-

1.3 Transcript ฉบับผลการศึกษาครบถ้วน

จะออกเอกสารสำคัญได้ นับจากได้รับผลการศึกษาจากคณะครบถ้วนแล้ว

1.4 หนังสือรับรองหน่วยกิตครบถ้วน แต่ยังไม่สอบคุณสมบัติ

/สอบประมวลความรู้

1.5 หนังสือรับรองหน่วยกิตครบถ้วน และสอบคุณสมบัติ

/สอบประมวลความรู้ผ่านแล้ว แต่ยังไม่สอบปากเปล่า

จะออกเอกสารสำคัญได้ นับจากได้รับผลสอบคุณสมบัติ /ผลสอบประมวลความรู้จากคณะแล้ว

1.6 หนังสือรับรองฉบับรอสภาอนุมัติ

จะออกเอกสารสำคัญได้ นับจากได้รับบันทึกขออนุมัติปริญญาบัตรจากคณะแล้ว

2. กรณีสำเร็จการศึกษา (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว)

2.1 Transcript ฉบับสภาอนุมัติ (ฉบับสมบูรณ์)

2.2 หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา

จะออกเอกสารสำคัญได้ ผู้ขอต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว

2.3 ใบแปลปริญญาบัตร (แนบสาเนาใบปริญญาบัตรด้วย)

-