สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 3 พ.ค. 67

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(เรียนผ่านระบบออนไลน์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 20 มิ.ย. 67

Ph.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

Ph.D.(Social Development Administration)

Application 1/2024

Now - Jun 20th, 24

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67