สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 11 ก.ค. 66

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 12 ต.ค. 66

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(เรียนผ่านระบบออนไลน์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 17 พ.ย. 66

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 11 ก.ค. 66

Ph.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66

Ph.D.(Social Development Administration)

Application 2/2023

Now - Sep 27th, 23

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66