สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

รอบปกติ
ครั้งที่ 2/2567

1 – 15 มกราคม 2567

ปริญญาโทภาคปกติ(กรณีสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์)คณะสถิติประยุกต์
และคณะบริหารธุรกิจ
 

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 1/2567

 

บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2566 

Master of Economics Program
in Economics and Management
(English Program)

Application Form  1th 2023  Now - May 31th 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

รอบปกติ

ครั้งที่ 1/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567

 

บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2567 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบปกติ

ครั้งที่ 1/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567

บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2567

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 1/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567 

บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2567 

English Language Studies
and Teaching

Application Form 

Special Round

9th 2023 
Now - November 17th 

English Language Studies
and Teaching
(Scholarships)

Application Form 

Special Round

9th 2023 

Now - November 17th 

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท
2 ปริญญา (ทุน)
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2566

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท
2 ปริญญา (ทุน) ศาสตร์และการ
จัดการความยั่งยืนและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน