สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 16 มิ.ย. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 26 ก.ค. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 18 ก.ค. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 15 พ.ย. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 10 พ.ย. 66

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 30 พ.ย. 66

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 9 ส.ค. 66

การจัดการมหาบัณฑิต
(ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)

 ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 14 ก.ค. 66

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester

Now – Dec 1st, 2023

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 1st Semester

Now –  Dec 1st, 2023

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 2566

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 2566