ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาฉบับที่ 1 - 4
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาฉบับที่ 5
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการสอบไล่ พ.ศ.2541
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการสอบไล่ พ.ศ.2558
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2563
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาในสถาบัน การสำเร็จการศึกษา และการยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาสามัญประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท
ประกาศเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก
การเทียบวิชาระหว่างวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) กับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)


หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
ประกาศแนวปฏิบัติในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
ประกาศแนวปฏิบัติในกระบวนการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประกาศแนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการตีพิมพ์ของนักศึกษา เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศหลักเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท
แนวปฎิบัติในการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประกาศเรื่องการกำหนดโทษการทุจริตในการสอบ
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเขื่อนไขการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการขอแก้ผลการศึกษาของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน


ประกาศเรื่องการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์และกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา


Regulation on Graduate Studies Level B.E. 2563

Regulation On Implementation of Flexible Learning Approach B.E. 2564

Regulation On Assessment of Learning Outcomes of Students at the Graduate Studies Levels B.E. 2564