"...ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า

มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ

รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย..."

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันบัณฑิฒพัฒนบริหารศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓

   

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน

Graduates Student List
2565 2022
เดือนพฤศจิกายน 2564 November 2021
เดือนธันวาคม 2564 December 2021
เดือนมกราคม 2565 January 2022
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 February 2022
เดือนมีนาคม 2565 March 2022
เดือนเมษายน 2565 April 2022
เดือนพฤษภาคม 2565 May 2022
เดือนมิถุนายน 2565 June 2022
เดือนกรกฎาคม 2565 July 2022
เดือนสิงหาคม 2565 August 2022
เดือนกันยายน 2565 September 2022
เดือนตุลาคม 2565 October 2022
เดือนพฤศจิกายน 2565 November 2022
เดือนธันวาคม 2565 December 2022
2566 2023
เดือนมกราคม 2566 January 2023
เดือนมีนาคม 2566 March 2023
เดือนเมษายน 2566 April 2023
เดือนพฤษภาคม 2566 May 2023
เดือนมิถุนายน 2566 June 2023
เดือนกรกฎาคม 2566 July 2023
เดือนสิงหาคม 2566 August 2023
เดือนกันยายน 2566 September 2023
เดือนตุลาคม 2566 October 2023

เดือนพฤศจิกายน 2566

November 2023