"...ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า

มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ

รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย..."

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันบัณฑิฒพัฒนบริหารศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓