ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน

 

ประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565

 

ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะ 2 และ 9 ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2567

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศผลการคัดเลือก

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์  รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2566

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา  รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2566

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ กรณีประสบการณ์การทำงาน  รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2566

 

Admission Examination Results for the Master of Arts Program
 in English Language Studies and Teaching (International Program)
 Class 31, Semester 2, Academic Year 2023

 


 

**สอบถามข้อมูลการขึ้นทะเบียนได้ที่ 02-7273367-9 และ 02-7273629**

 

ข่าวการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2567

 

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร

 

คู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Teams