สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 8 มี.ค. 67

11 มี.ค. - 10 พ.ค. 67

13 พ.ค. - 15 ก.ค. 67

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 8 มี.ค. 67

11 มี.ค. - 5 ก.ค. 67

English Language Studies and Teaching
(Weekend Classes)

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now - Feb 9th, 24

Mar 1st - Jun 28th, 24

English Language Studies and Teaching
(Flexible Classes)

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now - Feb 9th, 24

Mar 1st - May 24th, 24

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 9th, 24

Feb 10th - Jun 21th, 24

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)
(Scholarship)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 9th, 24

Feb 10th - Jun 21th, 24