ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2566

 

ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ : คณะอื่น ๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2565

รุ่นที่ 35, 36

 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 28, 29, 3132 รุ่นที่ 28, 29  รุ่นที่ 30,  31,  32

ปีการศึกษา 2566

รุ่นที่ 37

  รุ่นที่ 32, 33 รุ่นที่ 29, 30
 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2627

รุ่นที่ 27

ชลบุรี

รุ่นที่ 1012 รุ่นที่ 11

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 1415,16

รุ่นที่ 15, 16,17

Ph.D. Program in Governance and Development (International)

รุ่นปี 2022

รุ่นปี 2023

Ph.D. Program in Development Administration (International)

 

 

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

MBA (English Program)

รุ่นปี 2021

 

MBA (International Program)

 

 

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

รุ่นปี 2021

รุ่นปี 2023

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2020

 

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2022

รุ่นปี 2023

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

รุ่นที่ 11, 12, 13, 14, 15

 รุ่นที่ 1516171819

เศรษฐศาสตร์การเงิน

รุ่นปี 2563

 

Economics and Management (English Program)

รุ่นปี 2021 Batch 6, Batch 7

NIDA-KMITL Double Degree (Financial Engineering)

รุ่นปี 2021

รุ่นปี 2022

Ph.D. Program in Economics (International Program)

รุ่นปี 2021

รุ่นปี 2022

คณะสถิติประยุกต์

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

Logistics Management

รุ่นปี 2021

 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

รุ่นปี 2565

รุ่นปี 2566

ณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 30, 31, 32

รุ่นที่ 3233

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 252627

รุ่นที่ 26

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่นที่ 45

รุ่นที่ 56 

ปร.ด. การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 13

รุ่นที่ 14

คณะภาษาและการสื่อสาร

ปีการศึกษา 2021

ปีการศึกษา 2022

English Language Studies and Teaching

 

รุ่นปี 2022

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2021

รุ่นปี 2022

ปร.ด. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

รุ่นปี 2564

รุ่นปี 2565

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

กฎหมายเพื่อการบริหาร

รุ่นปี 65

รุ่นปี 66

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2564 

รุ่นปี 2565 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (English Program) ภูเก็ต

  รุ่นปี 2022

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นปี 2564

รุ่นปี 2565 

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2564

รุ่นปี 2565

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม

 ใช้ปฏิทินกลาง

International College

Academic Year 2021

Academic Year 2022

Master of Management

2021

2022

Master of Management (Chinese Language)

2021

2022

Ph.D. in Management

2021

2022

Ph.D. in Management (Chinese Language)

2021

2022