สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

International College

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

M.M. (Management)
(International College)

Application Form  

Submitted all year round

Ph.D. (Management) (Chinese Program)
(International College)

Application Form  

Submitted all year round

Ph.D. (Management)
(International College)

Application Form  

Submitted all year round