สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ออนไลน์)
เรียนวันธรรมดา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Mar 22th, 2024

Mar 25th - Jun 7th, 2024