สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 1 ธ.ค. 66

ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 4 ธ.ค. 66

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 8 ธ.ค. 66

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 8 ธ.ค. 66