สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 12 ก.ค. 67

ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 5 ก.ค. 67

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 10 ธ.ค. 66

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 8 ก.ค. 67

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 8 ก.ค. 67