สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

 

ครั้งที่ 3/66

 

1 พ.ค. - 29 มิ.ย. 66

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

 บัดนี้ - 13 พ.ค. 66

15 พ.ค. - 1 ก.ค. 66

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 17 มิ.ย. 66

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 28 เม.ย. 66

 1 พ.ค. - 23 มิ.ย. 66

Ph.D. (Economics)

Application Form

3rd Round

Now – Jun 9th, 2023