สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 7 มี.ค. 67

9 มี.ค. - 25 เม.ย. 67

27 เม.ย. - 27 มิ.ย. 67

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

 บัดนี้ - 24 ก.พ. 67

24 ก.พ. - 25 เม.ย. 67

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 24 ก.พ. 67

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 21 มี.ค. 67

 23 มี.ค. - 16 พ.ค. 67

 18 พ.ค. - 27 มิ.ย. 67

Ph.D. (Economics)

Application Form

Plan 2 (2.2)

Plan 1 (1.1)

Plan 2 (2.1)

Now – Dec 15th, 2023

Now – Feb 21st, 2024

Now – Mar 15th, 2024