สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
(English Program)

ใบสมัคร

Semester 1

Now - Apr 18th, 24

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 67

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 67

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form 2024/1

Now - Jun 21th, 24

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form 2024/1

Now - Jun 21th, 24