สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 27 พ.ย. 66

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
(English Program)

ใบสมัคร

Semester 2

Now - Nov 27th, 23

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 27 พ.ย. 66

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 66

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 66

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form 2023/2

Now - Nov 20th, 23

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form 2023/2

Now - Nov 20th, 23