สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 3 พ.ย. 66

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/66

ครั้งที่ 5/66

บัดนี้ - 5 ก.ย. 66

8 ก.ย. - 31 ต.ค. 66

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 11 ส.ค. 66

16 ส.ค. - 20 ต.ค. 66

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 28 ส.ค. 66

31 ส.ค. - 2 พ.ย. 66

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 31 ส.ค. 66

4 ก.ย. - 31 ต.ค. 66

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

15 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

15 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

MBA
International Program

Application Form

4th 2023

5th 2023

Now - Sep 4th, 2023

Sep 6th - Oct 31st, 2023

AMBA
International Program

Application Form

4th 2023

5th 2023

Now - Sep 4th, 2023

Sep 6th - Oct 31st, 2023