สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 20 พ.ค. 67

24 พ.ค. - 23 ส.ค. 67

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 15 มี.ค. 67

19 มี.ค. - 20 พ.ค. 67

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

 บัดนี้ - 19 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 10 พ.ค. 67

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 22 พ.ค. 67

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 3 มิ.ย. 67

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

บัดนี้ - 19 เม.ย. 67

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

15 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

FIRM

Application Form

4th 2020

Now - Jul 10, 2020

MBA
International Program

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now – Mar 11th, 2024

Mar 13th – Jun 5th, 2024

AMBA
International Program

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now – Mar 11th, 2024

Mar 13th – Jun 5th, 2024

Ph.D. (Business Administration)

Application Form 2024

Now - Apr 22th, 2024

Ph.D. (Business Administration) Scholarship

Application Form 2024

Now - Apr 22th, 2024