สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS,
ITM, LSCM, DADS, CYBER)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 24 ต.ค. 66

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Computer Science and
Information Systems)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Smart Logistics and Supply
Chain Management)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Data Analytics and Data Science)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023