สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS,
ITM, LSCM, DADS, CYBER, MADT)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 3 เม.ย. 67

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Computer Science and
Information Systems)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Smart Logistics and Supply
Chain Management)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Data Analytics and Data Science)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024