สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

รอบปกติ
ครั้งที่ 3/2567

1 – 15 เมษายน  2567

ปริญญาโทภาคปกติ(กรณีสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์)คณะสถิติประยุกต์
และคณะบริหารธุรกิจ
 

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

 

บัดนี้ – 5 เมษายน  2567 

Master of Economics Program
in Economics and Management
(English Program)

Application Form  1th 2023  Now - May 31th 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567

 

20 ก.พ.  - 10 พ.ค. 2567 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567

20 ก.พ.  - 10 พ.ค. 2567

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567 

20 ก.พ.  - 10 พ.ค. 2567 

English Language Studies
and Teaching

Application Form 

Round

1st 2024 
Now - February 9th 

English Language Studies
and Teaching
(Scholarships)

Application Form 

Round

1st 2024 

Now - February 9th 

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท
2 ปริญญา (ทุน)
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2567 

บัดนี้ – 18 เม.ย. 2567

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท
2 ปริญญา (ทุน) ศาสตร์และการ
จัดการความยั่งยืนและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

1st 2024

Now - Feb 9th , 24

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2024

Now - Feb 9th , 24

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2024

Now - Feb 9th , 24

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 3 เม.ย. 67

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

2 ม.ค. - 26 เม.ย. 67

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

2 ม.ค. - 17 พ.ค. 67

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 ธ.ค. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 10 พ.ย. 66

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 15 ม.ค. 67

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 5 เม.ย. 67

การจัดการมหาบัณฑิต
(ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)

 ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 30 เม.ย. 67

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester

Feb 1st – Jul 1st, 2024

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 1st Semester

Feb 1st – Jul 1st, 2024

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 2566

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 2566

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 20 พ.ค. 67

24 พ.ค. - 23 ส.ค. 67

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 15 มี.ค. 67

19 มี.ค. - 20 พ.ค. 67

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

 บัดนี้ - 19 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 10 พ.ค. 67

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 22 พ.ค. 67

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 3 มิ.ย. 67

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

บัดนี้ - 19 เม.ย. 67

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

15 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

FIRM

Application Form

4th 2020

Now - Jul 10, 2020

MBA
International Program

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now – Mar 11th, 2024

Mar 13th – Jun 5th, 2024

AMBA
International Program

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now – Mar 11th, 2024

Mar 13th – Jun 5th, 2024

Ph.D. (Business Administration)

Application Form 2024

Now - Apr 22th, 2024

Ph.D. (Business Administration) Scholarship

Application Form 2024

Now - Apr 22th, 2024

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 7 มี.ค. 67

9 มี.ค. - 25 เม.ย. 67

27 เม.ย. - 27 มิ.ย. 67

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

 บัดนี้ - 24 ก.พ. 67

24 ก.พ. - 25 เม.ย. 67

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 24 ก.พ. 67

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 21 มี.ค. 67

 23 มี.ค. - 16 พ.ค. 67

 18 พ.ค. - 27 มิ.ย. 67

Ph.D. (Economics)

Application Form

Plan 2 (2.2)

Plan 1 (1.1)

Plan 2 (2.1)

Now – Dec 15th, 2023

Now – Feb 21st, 2024

Now – Mar 15th, 2024

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS,
ITM, LSCM, DADS, CYBER, MADT)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 3 เม.ย. 67

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Computer Science and
Information Systems)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Smart Logistics and Supply
Chain Management)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Data Analytics and Data Science)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 3 พ.ค. 67

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(เรียนผ่านระบบออนไลน์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 20 มิ.ย. 67

Ph.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

Ph.D.(Social Development Administration)

Application 1/2024

Now - Jun 20th, 24

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 8 มี.ค. 67

11 มี.ค. - 10 พ.ค. 67

13 พ.ค. - 15 ก.ค. 67

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 8 มี.ค. 67

11 มี.ค. - 5 ก.ค. 67

English Language Studies and Teaching
(Weekend Classes)

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now - Feb 9th, 24

Mar 1st - Jun 28th, 24

English Language Studies and Teaching
(Flexible Classes)

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now - Feb 9th, 24

Mar 1st - May 24th, 24

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 9th, 24

Feb 10th - Jun 21th, 24

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)
(Scholarship)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 9th, 24

Feb 10th - Jun 21th, 24

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ออนไลน์)
เรียนวันธรรมดา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Mar 22th, 2024

Mar 25th - Jun 7th, 2024

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 7 มี.ค. 67

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 67

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 เม.ย. 67

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 2 ก.ค. 67

Integrated Tourism and Hospitality Management
(Phuket) (English Program)

Application

1st/2024

2nd/2024

3rd/2024

Now - Apr 23rd, 2024

Apr 26th - May 21st 2024

May 24th - Jun 28th, 2024

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
(English Program)

ใบสมัคร

Semester 1

Now - Apr 18th, 24

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 67

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 67

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form 2024/1

Now - Jun 21th, 24

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form 2024/1

Now - Jun 21th, 24

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 12 ก.ค. 67

ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 5 ก.ค. 67

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 10 ธ.ค. 66

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 8 ก.ค. 67

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 8 ก.ค. 67