สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบข้อเขียนและยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)
เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและคณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 3/2566

 

บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

รอบพิเศษ

เลือกครั้งที่ 8/2566

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2566

บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบพิเศษ

เลือกครั้งที่ 8/2566

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2566

บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

รอบพิเศษ

เลือกครั้งที่ 8/2566

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2566

บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566

 Integrated Tourism and Hospitality Management
(Scholarship) (English Program)

Application Form

1/2023

Now - june 16th
English Language Studies and Teaching Application Form

Special Round

8/2023

Semester 1/2023

Now - jun 23rd

English Language Studies and Teaching
(Normal Classes) (Scholarships)

Application Form

Special Round

8/2023

Semester 1/2023

Now - jun 23rd

Master of Economics Program in
Economics and Management
(English Program)

Application Form  1th 2023  Now - May 31th 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

รอบปกติ

ครั้งที่ 3/2566

ประจำภาค 2

ปีการศึกษา 2566

 

บัดนี้ – 26 ก.ค. 2566 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบปกติ

ครั้งที่ 3/2566

ประจำภาค 2

ปีการศึกษา 2566

บัดนี้ – 26 ก.ค. 2566

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 3/2566

ประจำภาค 2

ปีการศึกษา 2566 

บัดนี้ – 26 ก.ค. 2566 

English Language Studies and Teaching

Application Form 

รอบปกติ

ครั้งที่ 3/2566 
บัดนี้ – 26 ก.ค. 2566 

English Language Studies and Teaching
(Normal Classes) (Scholarships)

Application Form 

รอบปกติ

ครั้งที่ 3/2566 
บัดนี้ – 26 ก.ค. 2566 

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน)
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน)
ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

3th 2023

Now - Jun 23th , 23

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3th 2023

Now - Jun 23th , 23

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

3th 2023

Now - Jun 23th , 23

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

3th 2023

Now - Jun 23th , 23

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3th 2023

Now - Jun 23th , 23

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

3th 2023

Now - Jun 23th , 23

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

1 เม.ย - 16 มิ.ย. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

1 พ.ค. - 10 ก.ค. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 2 มิ.ย. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 31 ก.ค. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 7 ส.ค. 66

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 31 ส.ค. 66

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 9 มิ.ย. 66

การจัดการมหาบัณฑิต
(ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)

 ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 14 ก.ค. 66

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester

Now – Jun 30th, 2023

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 1st Semester

Now –  Jun 30th, 2023

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2566

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2566

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 22 พ.ค. 66

25 พ.ค. - 21 ส.ค. 66

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 11 ส.ค. 66

16 ส.ค. - 20 ต.ค. 66

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 28 ส.ค. 66

31 ส.ค. - 2 พ.ย. 66

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 31 พ.ค. 66

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 19 พ.ค. 66

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 31 พ.ค. 66

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 19 พ.ค. 66

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 31 พ.ค. 66

MBA
International Program

Application Form

2nd 2023

Now - Jun 9th, 2023

AMBA
International Program

Application Form

2nd 2023

Now - Jun 9th, 2023

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

 

ครั้งที่ 3/66

 

1 พ.ค. - 29 มิ.ย. 66

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

 บัดนี้ - 13 พ.ค. 66

15 พ.ค. - 1 ก.ค. 66

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 17 มิ.ย. 66

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 28 เม.ย. 66

 1 พ.ค. - 23 มิ.ย. 66

Ph.D. (Economics)

Application Form

3rd Round

Now – Jun 9th, 2023

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS,
ITM, LSCM, DADS, CYBER)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 18 ก.ค. 66

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Computer Science and
Information Systems)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Smart Logistics and Supply
Chain Management)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Data Analytics and Data Science)

Application Form

2/2023

Now - Oct 7th, 2023

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 11 ก.ค. 66

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 5 พ.ค. 66

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 11 ก.ค. 66

Ph.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66

Ph.D.(Social Development Administration)

Application 2023

Now - Jun 14th, 23

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 66

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 

ครั้งที่ 4/66

 

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66

3 ก.ค. - 1 ธ.ค. 66

English Language Studies and Teaching
(Weekend Classes)

Application Form

2nd 2023

Now - Jun 30th, 23

English Language Studies and Teaching
(Flexible Classes)

Application Form

3rd 2023

Now - Jun 30th, 23

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)

Application Form

2nd 2023

Now - Jun 23th, 23

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)
(Scholarship)

Application Form

2nd 2023

Now - Jun 23th, 23

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

2nd Round

Now - Jun 2th, 2023

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 15 ก.ค. 66

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 20 มิ.ย. 66

Integrated Tourism and Hospitality Management
(Phuket) (English Program)

Application

2nd /2023

Now - Jun 27th, 23

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
(English Program)

ใบสมัคร

Semester 1

Now - Jun 30th, 23

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 27 มิ.ย. 66

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 27 มิ.ย. 66

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form 2023/1

Now - jun 27th, 23

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form 2023/1

Now - jun 27th, 23

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 14 ก.ค. 66

ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 10 ก.ค. 66

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 11 ก.ค. 66

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 11 ก.ค. 66