สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

รอบปกติ
ครั้งที่ 3/2567

1 – 15 เมษายน  2567

ปริญญาโทภาคปกติ(กรณีสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์)คณะสถิติประยุกต์
และคณะบริหารธุรกิจ
 

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

 

บัดนี้ – 5 เมษายน  2567 

Master of Economics Program
in Economics and Management
(English Program)

Application Form  1th 2023  Now - May 31th 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567

 

20 ก.พ.  - 10 พ.ค. 2567 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567

20 ก.พ.  - 10 พ.ค. 2567

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2567

ประจำภาค 1

ปีการศึกษา 2567 

20 ก.พ.  - 10 พ.ค. 2567 

English Language Studies
and Teaching

Application Form 

Round

1st 2024 
Now - February 9th 

English Language Studies
and Teaching
(Scholarships)

Application Form 

Round

1st 2024 

Now - February 9th 

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท
2 ปริญญา (ทุน)
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2567 

บัดนี้ – 18 เม.ย. 2567

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท
2 ปริญญา (ทุน) ศาสตร์และการ
จัดการความยั่งยืนและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

1st 2024

Now - Feb 9th , 24

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2024

Now - Feb 9th , 24

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2024

Now - Feb 9th , 24

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

3th 2023

Now - Jun 6th , 23

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 3 เม.ย. 67

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

2 ม.ค. - 26 เม.ย. 67

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

2 ม.ค. - 17 พ.ค. 67

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 ธ.ค. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 10 พ.ย. 66

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 15 ม.ค. 67

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 5 เม.ย. 67

การจัดการมหาบัณฑิต
(ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)

 ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 30 เม.ย. 67

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester

Feb 1st – Jul 1st, 2024

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 1st Semester

Feb 1st – Jul 1st, 2024

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 2566

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 20 พ.ย. 2566

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 20 พ.ค. 67

24 พ.ค. - 23 ส.ค. 67

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 15 มี.ค. 67

19 มี.ค. - 20 พ.ค. 67

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

 บัดนี้ - 19 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 10 พ.ค. 67

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 22 พ.ค. 67

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 ก.พ. 67

4 มี.ค. - 3 มิ.ย. 67

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

บัดนี้ - 19 เม.ย. 67

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 22 พ.ย. 66

15 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย. 67

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 66

15 ธ.ค. 66 - 10 พ.ค. 67

FIRM

Application Form

4th 2020

Now - Jul 10, 2020

MBA
International Program

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now – Mar 11th, 2024

Mar 13th – Jun 5th, 2024

AMBA
International Program

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now – Mar 11th, 2024

Mar 13th – Jun 5th, 2024

Ph.D. (Business Administration)

Application Form 2024

Now - Apr 22th, 2024

Ph.D. (Business Administration) Scholarship

Application Form 2024

Now - Apr 22th, 2024

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 7 มี.ค. 67

9 มี.ค. - 25 เม.ย. 67

27 เม.ย. - 27 มิ.ย. 67

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

 บัดนี้ - 24 ก.พ. 67

24 ก.พ. - 25 เม.ย. 67

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 24 ก.พ. 67

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 21 มี.ค. 67

 23 มี.ค. - 16 พ.ค. 67

 18 พ.ค. - 27 มิ.ย. 67

Ph.D. (Economics)

Application Form

Plan 2 (2.2)

Plan 1 (1.1)

Plan 2 (2.1)

Now – Dec 15th, 2023

Now – Feb 21st, 2024

Now – Mar 15th, 2024

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS,
ITM, LSCM, DADS, CYBER, MADT)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 3 เม.ย. 67

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Computer Science and
Information Systems)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Smart Logistics and Supply
Chain Management)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

Ph.D.(Data Analytics and Data Science)

Application Form

2024

Now - May 3th, 2024

May 6th - Oct 4th, 2024

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 3 พ.ค. 67

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(เรียนผ่านระบบออนไลน์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 20 มิ.ย. 67

Ph.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

Ph.D.(Social Development Administration)

Application 1/2024

Now - Jun 20th, 24

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 ก.พ. 67

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

ครั้งที่ 3/67

บัดนี้ - 8 มี.ค. 67

11 มี.ค. - 10 พ.ค. 67

13 พ.ค. - 15 ก.ค. 67

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 8 มี.ค. 67

11 มี.ค. - 5 ก.ค. 67

English Language Studies and Teaching
(Weekend Classes)

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now - Feb 9th, 24

Mar 1st - Jun 28th, 24

English Language Studies and Teaching
(Flexible Classes)

Application Form

1st 2024

2nd 2024

Now - Feb 9th, 24

Mar 1st - May 24th, 24

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 9th, 24

Feb 10th - Jun 21th, 24

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)
(Scholarship)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 9th, 24

Feb 10th - Jun 21th, 24

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ออนไลน์)
เรียนวันธรรมดา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Mar 22th, 2024

Mar 25th - Jun 7th, 2024

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 26 มิ.ย. 66

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 7 มี.ค. 67

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 67

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 23 เม.ย. 67

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 2 ก.ค. 67

Integrated Tourism and Hospitality Management
(Phuket) (English Program)

Application

1st/2024

2nd/2024

3rd/2024

Now - Apr 23rd, 2024

Apr 26th - May 21st 2024

May 24th - Jun 28th, 2024

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร ครั้งที่ 2/67

บัดนี้ - 29 มี.ค. 67

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
(English Program)

ใบสมัคร

Semester 1

Now - Apr 18th, 24

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 18 เม.ย. 67

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 67

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 67

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form 2024/1

Now - Jun 21th, 24

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form 2024/1

Now - Jun 21th, 24

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 12 ก.ค. 67

ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 5 ก.ค. 67

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 10 ธ.ค. 66

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 8 ก.ค. 67

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/67

บัดนี้ - 8 ก.ค. 67

International College

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

M.M. (Management)
(International College)

Application Form  

Submitted all year round

Ph.D. (Management) (Chinese Program)
(International College)

Application Form  

Submitted all year round

Ph.D. (Management)
(International College)

Application Form  

Submitted all year round