ประวัติกองบริการการศึกษา:

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งสถาบันในปี พ.ศ.2509 โดยเบื้องต้นมีภารกิจหลักในงานรับนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา และงานเอกสารและตำรา ในระยะเริ่มแรกได้ใช้สถานที่ดำเนินการที่อาคารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ.2511 เมื่อสถาบันได้ย้ายที่ทำการมาจัดตั้งเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน กองบริการการศึกษาและข้าราชการในสังกัดได้ย้ายตามมาด้วย โดยมีสถานที่ตั้งแรกเริ่มที่ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ต่อมาได้ย้ายที่ทำการไป ชั้น 1อาคาร 6 และในปี 2545 ได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้น 1 และชั้น 7 อาคารจอดรถ และในปีพ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งที่ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และเพื่อเป็นการรองรับภารกิจต่าง ๆ ในการพัฒนาสถาบันให้สู่ความเป็นเลิศ ปัจจุบัน กองบริการการศึกษา ได้แบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริการการศึกษา

2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน

3. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

4. กลุ่มงานสถิติและสารสนเทศการศึกษา

5. กลุ่มงานบริหารและธุรการ

และนับแต่สถาบันเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน กองบริการการศึกษามีผู้อำนวยการกอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน การสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน โดยลำดับ ดังนี้

1. นางบุญยิ่ง เกษมสิน

2. ร.ศ.ดร.ธำรง ช่อไม้ทอง

3. นางสาวศรีลัย จั่นสัญจัย

4. นายประทม นาคทับที

5. นางสมใจ เวศอุไร

6. นางสุนีย์ ช่างเจริญ

7. นางอัจชญา สิงคาลวานิช

8. นางสาวนิตยา วัฒนาภรณ์

9. นางสโรบล เกษสาคร

10. นางสาวสุวารี เกษเกษม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองบริการการศึกษาได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งได้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบันและต่อสถาบันโดยรวม

 

วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานให้บริการทางการศึกษาที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็วทันตามเวลาที่กำหนด

 

พันธกิจ :

ให้บริการด้านงานบริการทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

 

นโยบายคุณภาพ :

มุ่งมั่นให้บริการด้วยความถูกต้องรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ