ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา
  • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน

    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน Graduates Student List 2565 2022 เดือนพฤศจิกายน 2564 November...

    Read More ...

ทดสอบ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะสถิติประยุกต์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

International College

 

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

ทุกคณะจะต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในการยื่นสอบสัมภาษณ์ สมัครคลิกที่นี่

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียน)

 

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1)

 

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2)

 

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)

 

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

 

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program)

 

Now - Apr 5, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship

 

Now - Apr 5, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Experienced

 

Now - Apr 5, 2019

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 10 เม.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 12 เม.ย. 62

Ph.D.(Governance and Development)

 

Now - Dec 4, 2018

Ph.D.(Governance and Development) Scholarship

 

Now - Nov 15, 2018

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

 

Now - Nov 20, 2018

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 

Now - Nov 20, 2018

 

Go Up

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

 

Now - Feb 28, 2019

MBA (English Program) Scholarship 2

 

Now - Mar 27, 2019

Executive MBA

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 31 พ.ค. 62


4 มิ.ย. - 30 ส.ค. 62

Young MBA

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 25 ม.ค. 62


30 ม.ค. - 5 เม.ย. 62

Young MBA ( กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 25 ม.ค. 62


30 ม.ค. - 5 เม.ย. 62

Flexible MBA ( กรณีสอบข้อเขียน)

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 16 พ.ย. 61


7 ม.ค. - 22 ก.พ. 62

Flexible MBA ( กรณีสอบสัมภาษณ์)

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 28 ธ.ค. 61


7 ม.ค. - 22 มี.ค. 62

Professional MBA

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 18 ม.ค. 62


29 ม.ค. - 26 เม.ย. 62

FIRM

 

Now - Feb 22, 2019

MBA International Program

 

Now - May 10, 2019

AMBA International Program

 

Now - Mar 29, 2019

Ph.D. (Business Administration)

 

Now - Apr 26, 2019

Ph.D. (Business Administration) Scholarship

 

Now - Apr 26, 2019

 

Go Up

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program) Scholarship

 

Now - Feb 8, 2019

Economics (English as medium of instruction) (Bank of Thailand's Scholarship)

 

Now - Apr 12, 2018

Economics and Management (English Program)

 

Now - Feb 28, 2019

Economics and Management(English Program) Interview

 

Now - Mar 29, 2019

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ครั้งที่ 2/62


ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62


23 เม.ย. - 21 มิ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน (ข้อเขียน)

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 ก.พ. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน ( สอบสัมภาษณ์)

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 1 พ.ค. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน ( สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 ก.พ. 62

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62


1 เม.ย. - 17 พ.ค. 62

Ph.D. (Economics)

 

Plan A Now - May 10, 2019


Plan B Now - May 10, 2019

 

Go Up

คณะสถิติประยุกต์

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management (Double Degree English Program)

 

Now - Aug 9, 2019

สถิติประยุกต์

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 9 มี.ค. 62

Ph.D.(Applied Statistics)

 

Now - Apr 5, 2019

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

 

Now - Apr 5, 2019

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

 

Now - Apr 5, 2019

 

Go Up

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 3 ก.ค. 62

การบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 3 พ.ค. 62

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 3 ก.ค. 62

Ph.D.( การบริหารการพัฒนาสังคม)

 

Now - May 31, 2019

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

 

Now - Jun 28, 2019

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 

Now - May 31, 2019

 

Go Up

คณะภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication(Scholarship)

 

Now - Apr 5, 2019

Language and Communication or Teaching English as an International Language (Regular Program)

 

Now - Dec 21, 2018

Language and Communication or Teaching English as an International Language (Scholarship)

 

Now - Feb 8, 2019

Language and Communication

ครั้งที่ 1/19

Now - Mar 29, 19

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

Ph.D. (Language and Communication)

 

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Language and Communication) Scholarship

 

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Teaching English as an International Language)

 

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Teaching English as an International Language) Scholarship

 

Now - Jun 28, 2019

 

Go Up

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

Ph.D.(Human and Organization Development Innovation)

 

Now - May 31, 2019

Ph.D.(Human and Organization Development Innovation) Scholarship

 

Now - Apr 30, 2019

 

Go Up

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 เม.ย. 62

นิติศาสตร์

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

Now - Apr 30, 2019

 

Go Up

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

 

Now - Jun 14, 2019

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ทุนการศึกษา

 

Now - Jun 14, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

 

Now - Jun 14, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation) Scholarship

 

Now - Jun 14, 2019

 

Go Up

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Integrated Tourism and Hospitality Management (English Program)

 

Now - Apr 5, 2019

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 16 มิ.ย. 62

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

 

Now - May 27, 2019

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 

Now - May 27, 2019

 

Go Up

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 8 ก.พ. 62

การจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 61

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

 

Now - Mar 11, 19

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนการศึกษา

 

Now - Mar 11, 19

 

Go Up

International College

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

M.M. (Management)
(International College)

 

Submitted all year round

Ph.D. (Management) (Chinese Program)
(International College)

 

Submitted all year round

Ph.D. (Management)
(International College)

 

Submitted all year round

 

Go Up