ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา
  • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน

    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน Graduates Student List 2565 2022 เดือนพฤศจิกายน 2564 November...

    Read More ...

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบต่าง ๆ

  ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงศรี
  ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ ผ่านธนาคารกสิกรไทย
    ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงเทพ