อัตราค่าธรรมเนียม หนังสือรับรอง และใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ชุดละ 100 บาท

 

ประเภทของหนังสือรับรอง/Transcript

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา            
   1.1 หนังสือรับรองความเป็น
        นักศึกษา                         
   1.2 Transcript ฉบับไม่รอผล                

 

2 - 4 วันทำการ

 

นับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องและรายงานผลการชำระเงิน

   1.3 หนังสือรับรองหน่วยกิตครบ 
   1.4 Transcript หน่วยกิตครบ

2 - 4 วันทำการ

นับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องและรายงานผลการชำระเงิน โดยการออกเอกสารนับถัดจากวันที่ได้รับผลการศึกษาจากคณะ

   1.5 หนังสือรับรองสอบประมวล
        ความรู้ผ่านแล้ว

2 - 4 วันทำการ

 

นับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องและรายงานผลการชำระเงิน โดยการออกเอกสารนับถัดจากวันที่ได้รับผลสอบประมวลความรู้จากคณะ

   1.6 หนังสือรับรองฉบับรอสภา
        อนุมัติ

2 - 4 วันทำการ

นับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องและรายงานผลการชำระเงิน โดยการออกเอกสารนับถัดจากวันที่ได้รับบันทึกรออนุมัติปริญญาบันทึกรออนุมัติปริญญา

2. กรณีสำเร็จการศึกษา              
    2.1 หนังสือรับรองจบการศึกษา 
    2.2 Transcript ฉบับสมบูรณ์   

 

2 - 4 วันทำการ

 

นับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องและรายงานผลการชำระเงิน โดยการออกเอกสารนับถัดจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติปริญญา

    2.3 ใบแปลปริญญาบัตร

2 - 4 วันทำการ

นับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องและรายงานผลการชำระเงิน โดยการออกเอกสารนับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องจากนักศึกษา

 

หมายเหตุ :     กรณียื่นขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านออนไลน์ที่เวปไซด์ระบบทะเบียน และชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ ต้องบวกเพิ่มค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาททุกครั้ง

(ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสาร ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 2727 3365, 0 2727 3366 )

หมายเหตุ: นศ. ต้องมารับหนังสือรับรองหรือทรานสคริปต์ด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยเท่านั้น