ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2565

 

ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : คณะอื่น ๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2563

รุ่นที่ 313334

รุ่นที่ 212223

รุ่นที่ 2930

รุ่นที่ 2627 รุ่นที่ 282930

ปีการศึกษา 2564

รุ่นที่ 3435

 รุ่นที่ 222324 รุ่นที่ 31 รุ่นที่ 28  รุ่นที่ 293031

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2324, 2526

 รุ่นที่ 252627

ชลบุรี

รุ่นที่ 8910

 รุ่นที่ 91011

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 11,1213,14

รุ่นที่ 11,12,13, 14,15,16

Ph.D. Program in Development Administration (International)

รุ่นปี 2020

 

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

MBA (English Program)

 

รุ่นปี 2021

MBA (International Program)

 

 

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

 

รุ่นปี 2021

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2020

 

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2020

รุ่นปี 2021

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

รุ่นที่ 11121314 , 15

 รุ่นที่ 1314 , 15, 16, 17

เศรษฐศาสตร์การเงิน

รุ่นปี 2563

 รุ่นปี 2564

Economics and Management (English Program)

   รุ่นปี 2021

NIDA-KMITL Double Degree (Financial Engineering)

รุ่นปี 2020

 รุ่นปี 2021

Ph.D. Program in Economics (International Program)

รุ่นปี 2020

รุ่นปี 2021

คณะสถิติประยุกต์

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

Logistics Management

รุ่นปี 2019

รุ่นปี 2021

สถิติประยุกต์

รุ่นปี 2563

รุ่นปี 2564

ณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 29, 30

รุ่นที่ 29, 30, 31

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 232425

 รุ่นที่ 242526

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่นที่ 123

รุ่นที่ 34

ปร.ด. การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 11

 รุ่นที่ 12

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2020

รุ่นปี 2021

ปร.ด. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

รุ่นปี 2563

รุ่นปี 2564

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รุ่นที่ 14

 

กฎหมายเพื่อการบริหาร

รุ่นปี 63

รุ่นปี 64

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา 2563  

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2563 

รุ่นปี 2564 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (English Program)

 รุ่นปี 2563   

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นปี 2563

รุ่นปี 2564

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2563

รุ่นปี 2564

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม

 ใช้ปฏิทินกลาง

International College

Academic Year 2020

Academic Year 2021

Master of Management

2020

2021

Master of Management (Chinese Language)

2020

2021

Ph.D. in Management

2020

2021

Ph.D. in Management (Chinese Language)

2020

2021