ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2565

 

ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : คณะอื่น ๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2564

รุ่นที่ 333435

 รุ่นที่ 222324 รุ่นที่ 31 รุ่นที่ 28  รุ่นที่ 293031

ปีการศึกษา 2565

รุ่นที่ 35, 36

 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 3132 รุ่นที่ 28, 29  รุ่นที่ 30,  31,  32

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

กรุงเทพมหานคร

 รุ่นที่ 252627

 รุ่นที่ 26

ชลบุรี

 รุ่นที่ 91011  รุ่นที่ 10

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 11,12,1314,15,16

รุ่นที่ 14, 15,16

Ph.D. Program in Development Administration (International)

รุ่นปี 2020

รุ่นปี 2022

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

MBA (English Program)

 

รุ่นปี 2021

MBA (International Program)

 

 

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

 

รุ่นปี 2021

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2020

 

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2021

รุ่นปี 2022

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

รุ่นที่ 11121314 , 15

 

เศรษฐศาสตร์การเงิน

รุ่นปี 2563

 

Economics and Management (English Program)

รุ่นปี 2021  

NIDA-KMITL Double Degree (Financial Engineering)

รุ่นปี 2021

 

Ph.D. Program in Economics (International Program)

รุ่นปี 2021

รุ่นปี 2022

คณะสถิติประยุกต์

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

Logistics Management

รุ่นปี 2021

 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

รุ่นปี 2564

รุ่นปี 2565

ณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 27293031

รุ่นที่ 31, 32

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 242526

รุ่นที่ 25, 26

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่นที่ 34

รุ่นที่ 45

ปร.ด. การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 12

รุ่นที่ 13

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2020

รุ่นปี 2021

ปร.ด. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

รุ่นปี 2563

รุ่นปี 2564

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รุ่นที่ 14

 

กฎหมายเพื่อการบริหาร

รุ่นปี 64

รุ่นปี 65

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2564 

 รุ่นปี 2565 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (English Program)

   

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นปี 2564

รุ่นปี 2565 

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2564

รุ่นปี 2565

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม

 ใช้ปฏิทินกลาง

International College

Academic Year 2020

Academic Year 2021

Master of Management

2020

2021

Master of Management (Chinese Language)

2020

2021

Ph.D. in Management

2020

2021

Ph.D. in Management (Chinese Language)

2020

2021