ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2563

 

ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : คณะอื่น ๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

ปีการศึกษา 2561

รุ่นที่ 30, 31, 32

 รุ่นที่ 20, 21

รุ่นที่ 27, 28

รุ่นที่ 24, 25  รุ่นที่ 26, 27, 28  

ปีการศึกษา 2562

รุ่นที่ 31, 32, 33

 รุ่นที่ 20, 21, 22 รุ่นที่ 28, 29 รุ่นที่ 28, 26   รุ่นที่ 27, 28, 29  

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 222324

รุ่นที่ 232425

ชลบุรี

รุ่นที่ 678

 รุ่นที่ 789

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 10,11, 2562

Ph.D. Program in Development Administration (International)

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

MBA (English Program)

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

MBA (International Program)

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

รุ่นปี 2018

 รุ่นปี 2019

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2019 

รุ่นปี 2020

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

รุ่นที่ 10111213

 

เศรษฐศาสตร์การเงิน

   

รุ่นปี 2563

NIDA-KMITL Double Degree (Financial Engineering)

 รุ่นปี 2019  

Ph.D. Program in Economics (International Program)

 รุ่นปี 2019  รุ่นปี 2020

คณะสถิติประยุกต์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

Logistics Management

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 28, 29

รุ่นที่ 29, 30

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 22,23,24

รุ่นที่ 23

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่นที่ 1, 2

รุ่นที่ 123

ปร.ด. การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 10

 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

ปร.ด. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

 

รุ่นปี 2562

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รุ่นที่ 10, 11

รุ่นที่ 12

กฎหมายเพื่อการบริหาร

รุ่นปี 61

รุ่นปี 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2561

รุ่นปี 2562

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นปี 2561

รุ่นปี 2562

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2561

รุ่นปี 2562

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม

 ใช้ปฏิทินกลาง

International College

Academic Year 2018

Academic Year 2019

Master of Management

2018

2019

Ph.D. in Management

2018

2019