สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบข้อเขียนและยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)
เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและคณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 3/2566

 

บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2566 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2566 

บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2566

บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2566 

บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566 

English Language Studies and Teaching

Application Form 

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2566 
บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566 

English Language Studies and Teaching
(Normal Classes) (Scholarships)

Application Form 

รอบปกติ

ครั้งที่ 2/2566 
บัดนี้ – 5 เม.ย. 2566 

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน)
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน)
ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/2566 

บัดนี้ – 7 ก.ค. 2566

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน