คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program)

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jul 5, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Experienced

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

Public and Private Management (English Program)

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jul 5, 2019

Public and Private Management (English Program) Scholarship

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

Public and Private Management (English Program) Experienced

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 22 ก.ค. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 31 ต.ค. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 15 พ.ย. 62

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form  

Now - Dec 6, 2019

Ph.D.(Governance and Development) Scholarship

Application Form  

Now - Nov 15, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019

Aug 1 - Oct 31, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019

Aug 1 - Oct 31, 2019