สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Jan 25th , 23

Feb 8th - Apr 5th , 23

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Jan 25th , 23

Feb 8th - Apr 5th , 23

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Jan 25th , 23

Feb 8th - Apr 5th , 23

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Jan 25th , 23

Feb 8th - Apr 5th , 23

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Jan 25th , 23

Feb 8th - Apr 5th , 23

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Jan 25th , 23

Feb 8th - Apr 5th , 23

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

1 เม.ย - 16 มิ.ย. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 28 เม.ย. 66

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 21 เม.ย. 66

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 9 มิ.ย. 66

การจัดการมหาบัณฑิต
(ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)

 ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 31 มี.ค. 66

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester

Now – Jun 30th, 2023

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

3 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

3 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566