แบบสอบถามปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 5th, 2021

15 Feb – 20 Apr 2021

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 30 เม.ย. 64

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 2 เม.ย. 64

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 30 ต.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 23 พ.ย. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 6 ม.ค. 64

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 12 ม.ค. 64

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 2nd Semester 

Now - Nov 23th, 2020

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 2nd Semester

Now - Nov 23th, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63