คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 31 มี.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 20 เม.ย. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 20 มี.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ม.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 62

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester 

Now - Jun 24, 2020

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form  1st Semester

Now - Jun 24, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 30, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 30, 2020