คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

Public and Private Management
(English Program)

Application Form 3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form 3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form 3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 10 ก.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 23 ก.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 15 ส.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 6 ส.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 25 ก.ย. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 28 ส.ค. 63

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester 

Now - Jul 17th, 2020

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form  1st Semester

Now - Jun 24th, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63