ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์และทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศผลการคัดเลือก

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์การทำงาน ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2565

 

Announcement The National Institute of Development Administration

Admission Examination Results for the Master of Arts Program

in English Language Studies and Teaching (International Program)

Class 29, Semester 2, Academic Year 2022

 


 

**สอบถามข้อมูลการขึ้นทะเบียนได้ที่ 02-7273367-9 และ 02-7273629**

 

ข่าวการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565

 

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร

 

คู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Teams