ประกาศผลการคัดเลือก

 

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนฯ 1 2 3 ครั้งที่ 1/2561 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์ ครั้งที่ 1/2561 

!-

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ English Program ครั้งที่ 2/2560

-->

ข่าวการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร

!-

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานของนักศึกษาเก่าภาคปกติ

-->

!-

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2/2557

-->

 

!-

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

-->