คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication (Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Aug 9, 2019

Language and Communication (Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Aug 9, 2019

Language and Communication

Application Form

ครั้งที่ 2/19

Now - Jun 25, 19

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 25 มิ.ย. 62

Ph.D. (Language and Communication)

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Language and Communication) Scholarship

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Teaching English as an International Language)

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Teaching English as an International Language) Scholarship

Application Form  

Now - Jun 28, 2019