สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

ครั้งที่ 3/66

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 3 ก.พ. 66

13 ก.พ. - 7 เม.ย. 66

24 เม.ย. - 7 ก.ค. 66

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66

3 ก.ค. - 1 ธ.ค. 66

English Language Studies and Teaching
(Weekend Classes)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Mar 10th, 23

Mar 15th - Jun 30th, 23

English Language Studies and Teaching
(Flexible Classes)

Application Form

2nd 2023

Now - May 26th, 23

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 10th, 23

Feb 11th - Jun 23th, 23

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)
(Scholarship)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 10th, 23

Feb 11th - Jun 23th, 23