คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication
(Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

Language and Communication
(Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

Language and Communication

Application Form

ครั้งที่ 4/19

Now - Nov 296, 2019

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 

บัดนี้ - 29 พ.ย. 62

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 

บัดนี้ - 29 พ.ย. 62

Ph.D. (Language and Communication)

Application Form  

Now - Dec 11, 2019

Ph.D. (Language and Communication)
Scholarship

Application Form  

Now - Nov 22, 2019

Ph.D. (Teaching English as an
International Language)

Application Form  

Now - Mar 6, 2020

Ph.D. (Teaching English as an
International Language) Scholarship

Application Form  

Now - Mar 6, 2020