คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication (Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Oct 11, 2019

Language and Communication (Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 4/19

Now - Oct 11, 2019

Language and Communication

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Sep 24, 2019

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 

บัดนี้ - 27 ก.ย. 62

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 

บัดนี้ - 27 ก.ย. 62

Ph.D. (Language and Communication)

Application Form  

Now - Nov 22, 2019

Ph.D. (Language and Communication) Scholarship

Application Form  

Now - Nov 22, 2019