คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication
(Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

Language and Communication
(Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 8 พ.ค. 63

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 27 มี.ค. 63

Ph.D. (Teaching English as an
International Language)

Application Form  

Now - Jul 20, 2020

Ph.D. (Teaching English as an
International Language) Scholarship

Application Form  

Now - Jul 10, 2020