คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 8 ส.ค. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

Now - 31 ก.ค. 2562