คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 29 พ.ย. 62

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 22 พ.ย. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

Now - 6 ธ.ค. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2 (2.1))

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

Now - 6 ธ.ค. 62