คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 เม.ย. 62

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

Now - 3 ก.ค. 2562