คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 29 พ.ค. 63

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 29 พ.ค. 63

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

Now - 30 เม.ย. 63