คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 15 ก.ค. 63

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 22 ก.ค. 63

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

Now - 30 ก.ค. 63