ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2562

 

ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : คณะอื่นๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

ปีการศึกษา 2560

รุ่นที่ 3031

รุ่นที่ 19

รุ่นที่ 26, 27

รุ่นที่ 2324

รุ่นที่ 2526

รุ่นที่ 24

ปีการศึกษา 2561

รุ่นที่ 31, 32

 รุ่นที่ 20, 21

รุ่นที่ 27, 28

รุ่นที่ 24, 25  รุ่นที่ 26, 27, 28  

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2122

รุ่นที่ 222324

ชลบุรี

รุ่นที่ 67

รุ่นที่ 678

รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 10

 

Ph.D. Program in Development Administration (International)

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

MBA (English Program)

รุ่นปี 2560

รุ่นปี 2561

MBA (International Program)

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2017 

รุ่นปี 2018

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

รุ่นที่ 6, 7, 89

7, 89, 10

Ph.D. Program in Economics (International Program)

รุ่นที่ 11, 12, 13

 

คณะสถิติประยุกต์

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

Logistics Management

 

รุ่นปี 2018

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 26, 27

รุ่นที่ 27, 28

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 20, 21

รุ่นที่ 21, 22

 

ปรด. การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 8

 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2017

รุ่นปี 2018

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

รุ่นที่ 10, 11

กฎหมายเพื่อการบริหาร

 

รุ่นปี 61

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

   ปีการศึกษา 2561

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2560

รุ่นปี 2561

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นปี 2560

รุ่นปี 2561

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2560

รุ่นปี 2561

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม