ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินกลาง

ปีการศึกษา 2563

 

ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : คณะอื่น ๆ ใช้ปฏิทินกลางของสถาบัน ยกเว้นคณะที่มีปฏิทินการศึกษาของคณะเอง

 

ปฏิทินภาคพิเศษแยกตามคณะ/หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2562

รุ่นที่ 31, 32, 33

 รุ่นที่ 20, 21, 22

รุ่นที่ 27, 28

รุ่นที่ 24, 25  รุ่นที่ 27, 28, 29

ปีการศึกษา 2563

รุ่นที่ 313334

 รุ่นที่ 212223 รุ่นที่ 29, 30 รุ่นที่ 26, 27  รุ่นที่ 282930

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2324, 25

รุ่นที่ 2324, 25

ชลบุรี

รุ่นที่ 789

รุ่นที่ 89

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รุ่นที่ 10,112562

รุ่นที่ 11,12, 13,14

Ph.D. Program in Development Administration (International)

รุ่นปี 2019

 รุ่นปี 2020

บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

MBA (English Program)

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

MBA (International Program)

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

Executive MBA

 

 

Accelerated MBA

รุ่นปี 2018

 รุ่นปี 2019

MS.c. in Financial Investment and Risk Management (FIRM)

รุ่นปี 2019 

รุ่นปี 2020

Ph.D. in Business Administration

รุ่นปี 2019

รุ่นปี 2020

พัฒนาการเศรษฐกิจ

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

รุ่นที่ 10111213

รุ่นที่ 11121314 

เศรษฐศาสตร์การเงิน

   

รุ่นปี 2563

NIDA-KMITL Double Degree (Financial Engineering)

รุ่นปี 2019 รุ่นปี 2020

Ph.D. Program in Economics (International Program)

รุ่นปี 2019 รุ่นปี 2020

คณะสถิติประยุกต์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

Logistics Management

รุ่นปี 2018

รุ่นปี 2019

สถิติประยุกต์

 

รุ่นปี 2019

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 28, 29

รุ่นที่ 29, 30

ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

รุ่นที่ 222324

รุ่นที่ 2324

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่นที่ 1, 2

รุ่นที่ 123

ปร.ด. การบริหารการพัฒนาสังคม

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 11

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

Ph.D. Program in Human Resource and Organization Development

รุ่นปี 2019

รุ่นปี 2020

ปร.ด. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

 รุ่นปี 2562

รุ่นปี 2563

คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

รุ่นที่ 12

 รุ่นที่ 14

กฎหมายเพื่อการบริหาร

รุ่นปี 62

รุ่นปี 63

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2562

รุ่นปี 2563 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (English Program)

  รุ่นปี 2563 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

รุ่นปี 2562

รุ่นปี 2563

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รุ่นปี 2562

รุ่นปี 2563

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

การจัดการสิ่งแวดล้อม

 ใช้ปฏิทินกลาง

International College

Academic Year 2019

Academic Year 2020

Master of Management

2019

 

Ph.D. in Management

2019

2020