คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะสถิติประยุกต์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

International College

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

         

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

Download Description

Download Application Form

Download Application Form

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 15 มิ.ย. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 30 เม.ย. 61

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรี

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 26 ก.ค. 61

         

Executive MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 31 พ.ค. 61

1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61

Flexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

บัดนี้ - 1 มิ.ย. 61

9 ก.ค. - 31 ส.ค. 61

Flexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61

9 ก.ค. - 24 ก.ย. 61

Professional MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 19 ส.ค. 60

30 ม.ค. - 27 เม.ย. 61

         

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) เสาร์ - อาทิตย์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

23 เม.ย. - 15 มิ.ย. 61

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) จันทร์ - ศุกร์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 20 เม.ย. 61

23 เม.ย. - 15 มิ.ย. 61

เศรษฐศาสตร์การเงิน(สอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 25 เม.ย. 61

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/60

6 มี.ค. - 11 พ.ค. 60

         

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

Download Description Download Application Form

Download Description

ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61

         

การบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 18 ก.ค. 61

การบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 4 พ.ค. 61

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 18 ก.ค. 61

         

Language and Communication

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/18

Now - Jun 29, 18

Teaching English as an International Language

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/18

Now - Jun 29, 18

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61

         

กฎหมายเพื่อการบริหาร

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

 พ.ค. 61

         

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 27 เม.ย. 61

Communication Arts and Innovation (English Coursework)

Download Description Download Application Form

Download Description

Semester 1

Now - Jun 15, 18

         

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 17 มิ.ย. 61

         

การจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 6 ก.ค. 61

การจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 18 มิ.ย. 61

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

 

Go Up