หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

วันที่รับสมัคร

     
วิชาภาษาอังกฤษ ทุกคณะจะต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในการยื่นสอบสัมภาษณ์ สมัครคลิกที่นี่

 

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์) Download Description

ใบสมัคร (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

ใบสมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียน) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
  ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

ปริญญาโทภาคปกติ (ทุนเรียนดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว) Download Description Download Application From

Download Application From

ยังไม่มีกำหนดการ

Language and Communication and Teaching English as an International Language (Regular Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - June 29, 2018
Language and Communication and Teaching English as an International Language (Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 9, 2018
MBA (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2018
MBA (English Program) Scholarship 2 Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Mar 14, 2017
Economics (English as medium of instruction) Scholarship Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2018
Economics (English as medium of instruction) (Bank of Thailand's Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 12, 2018
Economics and Management (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Mar 30, 2018
Economics and Management(English Program) Interview Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 27, 2018
MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship Download Description Download Application From

Download Application From

Now - May 4, 2017

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

 

Go Up