คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2563

บัดนี้ - 27 ธ.ค. 62

ภาวะผู้นำ การจัดการ
และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2563

บัดนี้ - 27 ธ.ค. 62

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 1/63

Now - Dec 5, 2019

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 12, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form  ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

1/20

2/20

Now - May 8, 2020

May 9 - Jun 12, 2020