คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63 (ขยาย)

บัดนี้ - 30 เม.ย. 63

ภาวะผู้นำ การจัดการ
และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 10 ก.ค. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 2020

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 19 มิ.ย. 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

3rd Round

Now - Jul 3, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

2nd Round

Now - Jun 19, 2020