สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 31 มี.ค. 66

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ออนไลน์)
เรียนวันธรรมดา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 31 มี.ค. 66

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 31 มี.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 7 ก.ค. 66

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 23 มิ.ย. 66

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Feb 24th, 2023

Mar 1st - Jun 2th, 2023