คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 19 เม.ย. 62

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

Ph.D.(Human and Organization Development Innovation)

ใบสมัคร  

Now - May 31, 2019

Ph.D.(Human and Organization Development Innovation) Scholarship

Application Form

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019