แบบสอบถามปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 25 ธ.ค. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 11 ธ.ค. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 25 มิ.ย. 64

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

Now - Dec 11, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

1st Round

Now - Jun 25, 2021