แบบสอบถามปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program)
Scholarship

Application Form  Special Round

Now - Jun 19th, 2020

Economics
(English as medium of instruction)
(Bank of Thailand's Scholarship)

Application Form  

Now - Apr 12, 2018

Economics and Management
(English Program)

Application Form

 1st Round

2nd Round

Now - Dec 30th, 2020

Jan 4th - May 31st 2021

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form

 1st Round

2nd Round

Now – Jan 29th 2021

Feb 1st – Jun 18th 2021

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 29 ม.ค. 64

1 ก.พ. - 9 เม.ย. 64

12 เม.ย. - 18 มิ.ย. 64

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 64

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(จันทร์ - ศุกร์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/64

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 29 ม.ค. 64

1 ก.พ. - 9 เม.ย. 64

12 เม.ย. - 18 มิ.ย. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(ข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 20 ก.พ. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

ครั้งที่ 3/64

บัดนี้ - 28 พ.ย. 63

30 พ.ย. 63 - 20 ก.พ. 64

22 ก.พ. - 24 เม.ย. 64

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 7 ต.ค. 63

8 ต.ค. - 4 ธ.ค. 63

Ph.D. (Economics)

Application Form 1st Round 

Now - Mar 12th, 2021