สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

ครั้งที่ 3/66

บัดนี้ - 2 มี.ค. 66

13 มี.ค. - 20 เม.ย. 66

1 พ.ค. - 29 มิ.ย. 66

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

 

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

 

บัดนี้ - 13 พ.ค. 66

15 พ.ค. - 1 ก.ค. 66

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 17 มิ.ย. 66

Ph.D. (Economics)

Application Form

Plan C (1.1)

Plan A (2.1)

Now – April 4th, 2023

Now – April 12th, 2023