คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program)
Scholarship

Application Form  Special Round

Now - Jun 19th, 2020

Economics and Management
(English Program)

Application Form  1st Round

Now - Apr 30th, 2020

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form  3rd Round

Now - Juln 15th, 2020

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

ครั้งที่ 5/63

ครั้งที่ 6/63

บัดนี้ - 31 ส.ค. 63

1 ก.ย. - 2 ต.ค. 63

5 ต.ค. - 11 พ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 23 พ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 27 มิ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

Ph.D. (Economics)

Application Form 2nd Round 

Now - Jun 12th, 2020