คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program) Scholarship

Application Form  

Now - Jun 7, 2019

Economics (English as medium of instruction) (Bank of Thailand's Scholarship)

Application Form  

Now - Apr 12, 2018

Economics and Management (English Program)

Application Form  

Now - May 31, 2019

Economics and Management(English Program) Interview

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน (ข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 ก.พ. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 1 พ.ค. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 ก.พ. 62

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62


1 เม.ย. - 17 พ.ค. 62

Ph.D. (Economics)

Application Form  

Plan A Now - May 22, 2019


Plan B Now - May 22, 2019