แบบสอบถามปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 11 ธ.ค. 63

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม English Program

ใบสมัคร

Semester 2

Now - Dec 11th, 2020

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 2563

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 2563

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form Semester 2

Now - Dec 9th, 2020

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form Semester 2

Now - Dec 9 th, 2020