คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 12 ก.ค. 63

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/63

Now - 3 ก.ค. 2563

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/63

Now - 3 ก.ค. 2563

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form Semester 1

Now - Jul 9, 2020

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form Semester 1

Now - Jul 9, 2020