คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 8 พ.ย. 62

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ทุนการศึกษา

ใบสมัคร  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation) Scholarship

Application Form  

Now - Nov 1, 2019