สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 22 พ.ค. 66

25 พ.ค. - 21 ส.ค. 66

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 20 มี.ค. 66

22 มี.ค. - 22 พ.ค. 66

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 13 ก.พ. 66

7 มี.ค. - 5 พ.ค. 66

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 3 มี.ค. 66

7 มี.ค. - 22 พ.ค. 66

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 13 มี.ค. 66

15 มี.ค. - 31 พ.ค. 66

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 27 ก.พ. 66

16 มี.ค. - 19 พ.ค. 66

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 13 มี.ค. 66

16 มี.ค. - 31 พ.ค. 66

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 27 ก.พ. 66

16 มี.ค. - 19 พ.ค. 66

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 13 มี.ค. 66

16 มี.ค. - 31 พ.ค. 66

MBA
International Program

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now – Mar 17th, 2023

Mar 20th - Jun 9th, 2023

AMBA
International Program

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now – Mar 17th, 2023

Mar 20th - Jun 9th, 2023

Ph.D. (Business Administration)

Application Form 2023

Now - Apr 12th, 2023

Ph.D. (Business Administration) Scholarship

Application Form 2023

Now - Apr 12th, 2023