แบบสอบถามปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Feb 19th, 2021

Mar 1st - May 14th, 2021

MBA (English Program)
Scholarship 2

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Mar 12th, 2021

Mar 15th - Jun 4th, 2021

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 28 พ.ค. 64

7 มิ.ย. - 27 ส.ค. 64

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 26 มี.ค. 64

1 เม.ย. - 28 พ.ค. 64

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

1 ต.ค. - 20 พ.ย. 63

6 ม.ค. - 25 ก.พ. 64

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 63

6 ม.ค. - 19 มี.ค. 64

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 22 ม.ค. 64

1 ก.พ. - 22 เม.ย. 64

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 26 พ.ค. 64

14 มิ.ย. - 8 ต.ค. 64

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/64

ครั้งที่ 2/64

บัดนี้ - 4 มิ.ย. 64

14 มิ.ย. – 15 ต.ค. 64

FIRM

Application Form

4th 2020

Now - Jul 10, 2020

MBA
International Program

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Jan 29, 2021

Feb 10 - May 21, 2021