สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS,
ITM, LM, DADS, CYBER, MADT)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/66

บัดนี้ - 2 เม.ย. 66

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form

1/2023

2/2023

Now - Mar 31st, 2023

Apr 3th - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Computer Science and
Information Systems)

Application Form

1/2023

2/2023

Now - Mar 31st, 2023

Apr 3th - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Smart Logistics and Supply
Chain Management)

Application Form

1/2023

2/2023

Now - Mar 31st, 2023

Apr 3th - Oct 7th, 2023

Ph.D.(Data Analytics and Data Science)

Application Form

1/2023

2/2023

Now - Mar 31st, 2023

Apr 3th - Oct 7th, 2023