คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program)

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jul 5, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Experienced

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

Public and Private Management (English Program)

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jul 5, 2019

Public and Private Management (English Program) Scholarship

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

Public and Private Management (English Program) Experienced

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 22 ก.ค. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 31 ต.ค. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 15 พ.ย. 62

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form  

Now - Dec 6, 2019

Ph.D.(Governance and Development) Scholarship

Application Form  

Now - Nov 15, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019

Aug 1 - Oct 31, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019

Aug 1 - Oct 31, 2019

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/19

ครั้งที่ 2/19

 

Now - Aug 30, 2019

Sep 1 - Oct 11, 2019

MBA (English Program) Scholarship 2

Application Form

ครั้งที่ 1/19

ครั้งที่ 2/19

 

Now - Sep 20, 2019

Sep 23 - Nov 8, 2019

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 27 ก.ย. 62

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 19 ก.ค. 62

24 ก.ค. - 27 ก.ย. 62

Young MBA (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 19 ก.ค. 62

24 ก.ค. - 27 ก.ย. 62

Flexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 4 มิ.ย. 62

8 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

Flexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

8 ก.ค. - 20 ก.ย. 62

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

4 มิ.ย. - 2 ส.ค. 62

20 ส.ค. - 4 ต.ค. 62

FIRM

Application Form

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Now - Aug 30, 2019

Sep 2 - Oct 11, 2019

Oct 21 2019- Feb 21, 2020

Mar 2 - May 8, 2020

MBA International Program

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Jan 31, 2020

Feb 3 - Jun 26, 2020

AMBA International Program

Application Form

1/2019

2/2019

Now - Sep 27, 2019

Oct 1 - Nov 22, 2019

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics and Management (English Program)

Application Form  

Now - May 31, 2019

Economics and Management(English Program) Interview

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

ครั้งที่ 5/62

ครั้งที่ 6/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

2 ก.ย. - 4 ต.ค. 62

7 ต.ค. - 12 พ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 25 พ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 6 ธ.ค. 62

Ph.D. (Economics)

Application Form 3rd Round 

Now - Jul 12, 2019

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management (English Program)

Application Form  

Now - Jun 25, 2019

Logistics Management (Double Degree English Program)

Application Form  

Now - Aug 9, 2019

การจัดการโลจีสติกส์ (Block Course)

Application Form

ครั้งที่ 3/62

Now - 28 มิ.ย. 2562

สถิติประยุกต์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 28 ก.ย. 2562

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form  

Now - Aug 23, 2019

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form  

Now - Aug 23, 2019

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 19 ก.พ. 63

การบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 15 พ.ย. 62

Ph.D.( การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Feb 7, 2020

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Feb 19, 2020

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication (Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Oct 11, 2019

Language and Communication (Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 4/19

Now - Oct 11, 2019

Language and Communication

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Sep 24, 2019

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 

บัดนี้ - 27 ก.ย. 62

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 

บัดนี้ - 27 ก.ย. 62

Ph.D. (Language and Communication)

Application Form  

Now - Nov 22, 2019

Ph.D. (Language and Communication) Scholarship

Application Form  

Now - Nov 22, 2019

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

Ph.D.(Human Resource and Organization Development)

Application Form  ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

 

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 8 ส.ค. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

Now - 31 ก.ค. 2562

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 8 พ.ย. 62

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ทุนการศึกษา

ใบสมัคร  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation) Scholarship

Application Form  

Now - Nov 1, 2019

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 7 ก.พ. 63

10 ก.พ. - 3 ก.ค. 63

การจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 23 ส.ค. 62

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 62

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 62