รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 9 ต.ค. 63

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 23 ธ.ค. 63

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 9 ต.ค. 63

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 9 ต.ค. 63

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

Public and Private Management
(English Program)

Application Form 3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form 3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form 3rd 2020

Now - Jun 30th, 2020

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 10 ก.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 23 ก.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 30 ต.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 6 ส.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 25 ก.ย. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 28 ส.ค. 63

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 2nd Semester 

Sep 1st - Nov 20th, 2020

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form 2nd Semester

Sep 1st - Nov 20th, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ 30 ต.ค. 63

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form

4rd 2020

Now - Sep 25, 2020

MBA (English Program)
Scholarship 2

Application Form

3nd 2020

Now - Oct 9, 2020

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

8 มิ.ย. - 9 ต.ค. 63

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 23 ก.ย. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 28 ส.ค. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 18 ก.ย. 63

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 30 ก.ย. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 2/63

15 มิ.ย. - 3 ต.ค. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 5 มิ.ย. 63

15 มิ.ย. - 16 ต.ค. 63

FIRM

Application Form

 

4th 2020

Now - Jul 10, 2020

MBA
International Program

Application Form

1st 2021

2nd 2021

Now - Jan 29, 2021

Feb 10 - May 21, 2021

AMBA
International Program

Application Form

2nd 2020

Now - Jun 26, 2020

Ph.D. (Business Administration)

Application Form 2020 

Now - Jun 26, 2020

Ph.D. (Business Administration) Scholarship

Application Form 2020

Now - Jun 26, 2020

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program)
Scholarship

Application Form  Special Round

Now - Jun 19th, 2020

Economics and Management
(English Program)

Application Form  1st Round

Now - Apr 30th, 2020

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form  3rd Round

Now - Juln 15th, 2020

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

ครั้งที่ 5/63

ครั้งที่ 6/63

บัดนี้ - 31 ส.ค. 63

1 ก.ย. - 2 ต.ค. 63

5 ต.ค. - 11 พ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 23 พ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 27 มิ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

Ph.D. (Economics)

Application Form 2nd Round 

Now - Jun 12th, 2020

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, ACT, ITM, LM)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 25 ก.ย. 2563

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form  

Now - Apr 30, 2020

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form

1/2020

Now - Apr 30, 2020

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

1/2020

Now - Apr 30, 2020

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 16 ต.ค. 63

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

Ph.D.( การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 2/63

Now - Jun 5, 2020

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 2/63

Now - Jun 19, 2020

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 19, 2020

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 11 ก.ย. 63

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 27 มี.ค. 63

Ph.D. (Language and Communication)

Application Form  Semester 2

Now - Oct 6, 2020

Ph.D. (Language and Communication)
Scholarship

Application Form  Semester 2

Now - Oct 6, 2020

Ph.D. (Teaching English as an
International Language)

Application Form  

Now - Jul 20, 2020

Ph.D. (Teaching English as an
International Language) Scholarship

Application Form  

Now - Jul 10, 2020

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63 (ขยาย)

บัดนี้ - 30 เม.ย. 63

ภาวะผู้นำ การจัดการ
และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 10 ก.ค. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 2020

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 19 มิ.ย. 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

3rd Round

Now - Jul 3, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

2nd Round

Now - Jun 19, 2020

 

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 15 ก.ค. 63

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 22 ก.ค. 63

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

Now - 30 ต.ค. 63

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Integrated Tourism and Hospitality Management
(English Program)

ใบสมัคร  1st /2020

Now - Jul 1st, 2020

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 23 พ.ย. 63

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 22 พ.ย. 63

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 1 ก.ค. 2563

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 1 ก.ค. 2563

 

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 13 พ.ย. 63

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/63

Now - 3 ก.ค. 2563

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/63

Now - 3 ก.ค. 2563

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form Semester 1

Now - Jul 9, 2020

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form Semester 1

Now - Jul 9, 2020

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/64

บัดนี้ - 3 ก.พ. 64

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 27 พ.ย. 63

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 8 ธ.ค. 63

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 8 ธ.ค. 63