คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะสถิติประยุกต์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

International College

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

         

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

Download Description

Download Application Form

Download Application Form

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 10 เม.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 12 เม.ย. 62

         

Executive MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 31 พ.ค. 62

4 มิ.ย. - 30 ส.ค. 62

Young MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 25 ม.ค. 62

30 ม.ค. - 5 เม.ย. 62

Young MBA (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 25 ม.ค. 62

30 ม.ค. - 5 เม.ย. 62

Flexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 16 พ.ย. 61

7 ม.ค. - 22 ก.พ. 62

Flexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 28 ธ.ค. 61

7 ม.ค. - 22 มี.ค. 62

Professional MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 18 ม.ค. 62

29 ม.ค. - 26 เม.ย. 62

         

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/62

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

23 เม.ย. - 21 มิ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน (ข้อเขียน)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 ก.พ. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน (สอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 1 พ.ค. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน ( สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 ก.พ. 62

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

1 เม.ย. - 17 พ.ค. 62

         

สถิติประยุกต์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 9 มี.ค. 62

         

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Download Description Download Application Form

Download Description

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

Download Description Download Application Form

Download Description

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

         

การบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 3 ก.ค. 62

การบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 3 พ.ค. 62

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 3 ก.ค. 62

         

Language and Communication

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/19

Now - Mar 29, 19

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 29 มี.ค. 62

         

กฎหมายเพื่อการบริหาร

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 เม.ย. 62

นิติศาสตร์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

         

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

         

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 26 เม.ย. 62

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 16 มิ.ย. 62

         

การจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 8 ก.พ. 62

การจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 61

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

 

Go Up