คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะสถิติประยุกต์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

International College

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

!---> !---> !---> !---> !-

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

Download Application Form

--> !--->

         

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

Download Description

Download Application Form

Download Application Form

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 30 มี.ค. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สงขลา

Download Description

Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/60

บัดนี้ - 7 ธ.ค. 58

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 1/60

บัดนี้ - 30 มี.ค. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 30 เม.ย. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลก

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 2/60

บัดนี้ - 15 ธ.ค. 60

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 3/60

บัดนี้ - 5 ม.ค. 61

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรี

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 2/60

บัดนี้ - 3 ม.ค. 61

         

Executive MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 31 พ.ค. 61

1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61

Young MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 12 ม.ค. 61

15 ม.ค. - 5 เม.ย. 61

Young MBA (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 12 ม.ค. 61

15 ม.ค. - 5 เม.ย. 61

Flexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 17 พ.ย. 60

8 ม.ค. - 23 ก.พ. 61

Flexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 29 ธ.ค. 60

8 ม.ค. - 23 ม.ค. 61

Professional MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 19 ส.ค. 60

30 ม.ค. - 27 เม.ย. 61

         

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) เสาร์ - อาทิตย์

Download Description Download Application Form

Download Description

!--

ครั้งที่ 1/61

-->

ครั้งที่ 2/61

ครั้งที่ 3/61

!--

บัดนี้ - 14 ม.ค. 61

-->

บัดนี้ - 20 เม.ย. 61

23 เม.ย. - 15 มิ.ย. 61

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) จันทร์ - ศุกร์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 20 เม.ย. 61

23 เม.ย. - 15 มิ.ย. 61

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 23 ก.พ. 61

เศรษฐศาสตร์การเงิน(ข้อเขียน)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/60

บัดนี้ - 24 ก.พ. 60

เศรษฐศาสตร์การเงิน(สอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 25 เม.ย. 61

เศรษฐศาสตร์การเงิน(ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 23 ก.พ. 61

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/60

ครั้งที่ 2/60

ครั้งที่ 3/60

บัดนี้ - 16 ธ.ค. 59

19 ธ.ค. 59 - 3 มี.ค. 60

6 มี.ค. - 11 พ.ค. 60

Economics and Management(English Program)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

Now - Mar 30, 2018

Economics and Management(English Program) Interview

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

Now - Apr 27, 2018

         

สถิติประยุกต์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 9 มี.ค. 61

         

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Download Description Download Application Form

Download Description

ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ - 30 มี.ค. 61

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

Download Description Download Application Form

Download Description

ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ - 30 มี.ค. 61

         

การบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 28 ก.พ. 61

การบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 4 พ.ค. 61

Download Description

บัดนี้ - 7 ก.ค. 59 

         

Teaching English as an International Language

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/18

Now - Mar 30, 2018

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61

Language and Communication

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/18

Now - Mar 30, 18

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 30 มี.ค. 60

         

กฎหมายเพื่อการบริหาร

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 30 เม.ย. 61

นิติศาสตร์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 30 เม.ย. 61

         

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 27 เม.ย. 61

Communication Arts and Innovation (English Coursework)

Download Description Download Application Form

Download Description

Semester 1

Now - Jun 15, 18

         

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 20 เม.ย. 61

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 17 มิ.ย. 61

         

การจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/60

บัดนี้ - 9 ก.พ. 61

การจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/60

บัดนี้ - 3 ธ.ค. 60

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

 

Go Up