คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะสถิติประยุกต์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

International College

หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

         

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

Download Description

Download Application Form

Download Application Form

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 15 มิ.ย. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สงขลา

Download Description

Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/60

บัดนี้ - 7 ธ.ค. 58

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 16 ต.ค. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 2/60

บัดนี้ - 25 มิ.ย. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 31 ก.ค. 61

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลก

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 15 ส.ค. 61

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 16 พ.ย. 61

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรี

Download Description

Download Description

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 28 ต.ค. 61

         

Executive MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 28 ก.ย. 61

Young MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

บัดนี้ - 20 ก.ค. 61

25 ก.ค. - 21 ก.ย. 61

Young MBA (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

บัดนี้ - 20 ก.ค. 61

25 ก.ค. - 21 ก.ย. 61

Flexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

บัดนี้ - 1 มิ.ย. 61

9 ก.ค. - 31 ส.ค. 61

Flexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61

9 ก.ค. - 24 ก.ย. 61

Professional MBA

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

บัดนี้ - 3 ส.ค. 61

20 ส.ค. - 5 ต.ค. 61

         

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 5/61

ครั้งที่ 6/61

ครั้งที่ 7/61

บัดนี้ - 24 ส.ค. 61

27 ส.ค. - 12 ต.ค. 61

16 ต.ค. - 16 พ.ย. 61

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 26 ต.ค. 61

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (จันทร์ - ศุกร์) สอบสัมภาษณ์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 4/61

ครั้งที่ 5/61

ครั้งที่ 6/61

บัดนี้ - 24 ส.ค. 61

27 ส.ค. - 12 ต.ค. 61

16 ต.ค. - 16 พ.ย. 61

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (จันทร์ - ศุกร์) สอบข้อเขียน

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 26 ต.ค. 61

เศรษฐศาสตร์การเงิน(สอบสัมภาษณ์)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 พ.ย. 61

เศรษฐศาสตร์การเงิน(ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 22 ก.พ. 62

         

สถิติประยุกต์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 14 ก.ย. 61

         

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Download Description Download Application Form

Download Description

ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ - 30 มี.ค. 61

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

Download Description Download Application Form

Download Description

ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61

         

การบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 18 ก.ค. 61

การบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 19 ต.ค. 61

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/61

บัดนี้ - 23 พ.ย. 61

         

Language and Communication

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/18

Now - Jun 29, 18

Teaching English as an International Language

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/18

Now - Sep 21, 18

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 23 พ.ย. 61

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 21 ก.ย. 61

         

กฎหมายเพื่อการบริหาร

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 9 ส.ค. 61

นิติศาสตร์

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 15 มิ.ย. 61

         

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 2 พ.ย. 61

         

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 3/61

บัดนี้ - 16 พ.ย. 61

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภูเก็ต

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 18 พ.ย. 61

         

การจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 8 ก.พ. 62

การจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง

Download Description Download Application Form

Download Description

ครั้งที่ 2/61

บัดนี้ - 29 ต.ค. 61

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

 

Go Up