หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

วันที่รับสมัคร

     
วิชาภาษาอังกฤษ ทุกคณะจะต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในการยื่นสอบสัมภาษณ์ สมัครคลิกที่นี่
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์) Download Description

ใบสมัคร (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

ใบสมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

Download Application From

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียน) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62
  ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

ปริญญาโทภาคปกติ (ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 3 คณะภาษาและการสื่อสาร) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 5 เม.ย. 62
ปริญญาโทภาคปกติ (ทุนเรียนดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว) Download Description Download Application From

Download Application From

ยังไม่มีกำหนดการ

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2019
MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2019
MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Experienced Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2019
MBA (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 28, 2019
MBA (English Program) Scholarship 2 Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Mar 27, 2019
Economics (English Program) Scholarship Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 8, 2019
Economics (English as medium of instruction) (Bank of Thailand's Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 12, 2018
Economics and Management (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 28, 2019
Economics and Management(English Program) Interview Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Mar 29, 2019
Logistics Management (Double Degree English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Aug 9, 2019
Language and Communication(Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2019
Language and Communication or Teaching English as an International Language (Regular Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Dec 21, 2018
Language and Communication or Teaching English as an International Language (Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 8, 2019
Integrated Tourism and Hospitality Management (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2019

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น