เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบข้อเขียน)
(ยกเลิกการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

ใบสมัคร

สอบสัมภาษณ์

อย่างเดียว

 

– 

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 

รอบปกติ

ครั้งที่ 4/2565

บัดนี้ – 7 ต.ค. 65

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร
(ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร
(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

รอบปกติ

ครั้งที่ 4/2565

บัดนี้ – 7 ต.ค. 65

ปริญญาโทภาคปกติ
(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร

รอบปกติ

ครั้งที่ 4/2565

บัดนี้ – 7 ต.ค. 65

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน)
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 17 ก.ค. 65

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ทุน)
ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 17 ก.ค. 65

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

4th 2022

Now - Oct 7th ,2022

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

4th 2022

Now - Oct 7th ,2022

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

4th 2022

Now - Oct 7th ,2022

Public and Private Management
(English Program)

Application Form

4th 2022

Now - Oct 7th ,2022

Public and Private Management
(English Program) Scholarship

Application Form

4th 2022

Now - Oct 7th ,2022

Public and Private Management
(English Program) Experienced

Application Form

4th 2022

Now - Oct 7th ,2022

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 8 ก.ค. 65

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 26 ก.ค. 65

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 12 ก.ค. 65

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 30 ก.ย. 65

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 7 ต.ค. 65

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 30 พ.ย. 65

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 2 ธ.ค. 65

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 2st Semester

Now – Dec 6th, 2022

Ph.D.(Governance and Development)Scholarship

Application Form 2st Semester

Now – Dec 6th, 2022

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 31 ต.ค. 65

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 31 ต.ค. 65

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 10 ต.ค. 65

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/65

ครั้งที่ 5/65

บัดนี้ - 5 ก.ย. 65

6 ก.ย. - 28 ต.ค. 65

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/65

บัดนี้ - 30 ก.ย. 65

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/65

บัดนี้ - 18 ต.ค. 65

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

ครั้งที่ 4/65

บัดนี้ - 19 ส.ค. 65

22 ส.ค. - 10 ต.ค. 65

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 7 ต.ค. 65

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 18 ต.ค. 65

Flexible CFIRM (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 7 ต.ค. 65

Flexible CFIRM (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 18 ต.ค. 65

MBA
International Program

Application Form

3rd 2022

4th 2022

Now – Sep 2nd, 2022

Sep 5th – Oct 28th, 2022

AMBA
International Program

Application Form

3rd 2022

4th 2022

Now – Sep 26th, 2022

Sep 27th - Nov 21th, 2022

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics and Management
(English Program)

Application Form

2nd Round

Now - May 20th 2022

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form

2nd Round

Now – Jun 17th 2022

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/65

ครั้งที่ 5/65

บัดนี้ - 23 ก.ย. 65

26 ก.ย. - 11 พ.ย. 65

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65 

บัดนี้ - 21 ต.ค. 65

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

 

ครั้งที่ 3/65

 

บัดนี้ - 23 เม.ย. 65

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 13 ก.พ. 65

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 22 เม.ย. 65

25 เม.ย. - 11 ก.ค. 65

Ph.D. (Economics)

Application Form 2nd Round

Now – May 20th, 2022

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management
(English Program)

Application Form

1/2022

Now - Jun 20th, 2022

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, STAT, ACT, CDS, ITM, LM, DADS, CYBER)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 24 ต.ค. 65

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form 2/2022

Now - Oct 22nd, 2022

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

2/2022

Now - Oct 22nd, 2022

Ph.D.(Logistics Management)

Application Form

2/2022

Now - Oct 22nd, 2022

Ph.D.(Data Analytics and Data Science)

Application Form

2/2022

Now - Sep 2nd, 2022

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 1 ก.ค. 65

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 29 พ.ย. 65

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 1 ก.ค. 65

Ph.D.(การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 10 ก.พ. 66

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 24 ก.พ. 66

Ph.D.(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 13 มิ.ย. 65

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

English Language Studies and Teaching
(Weekday Classes)

Application Form

Round 2/2022

Now - Jul 6th, 22

English Language Studies and Teaching
(Weekday Classes) (Scholarships)

Application Form

Round 2/2022

Now - Jul 6th, 22

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

ครั้งที่ 2/66

ครั้งที่ 3/66

ครั้งที่ 4/66

บัดนี้ - 4 พ.ย. 65

14 พ.ย. 65 - 3 ก.พ. 66

13 ก.พ. - 7 เม.ย. 66

24 เม.ย. - 7 ก.ค. 65

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 1 ก.ค. 65

2 ก.ค. - 30 พ.ย. 65

English Language Studies and Teaching
(Weekend Classes)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Mar 10th, 23

Mar 15th - Jun 30th, 23

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 10th, 23

Feb 11th - Jun 23th, 23

Ph.D. (English Language Studies and Teaching)
(Scholarship)

Application Form

1st 2023

2nd 2023

Now - Feb 10th, 23

Feb 11th - Jun 23th, 23

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 29 ธ.ค. 65

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 29 ธ.ค. 65

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 65

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/66

บัดนี้ - 2 ธ.ค. 66

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

1st Round

2nd Round

Now - Feb 24th, 2023

Mar 1st - Jun 2th, 2023

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 26 ต.ค. 65

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 26 ต.ค. 65

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 11 พ.ย. 65

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Integrated Tourism and Hospitality Management
(English Program)

Application 1st /2022

Now - Jul 11th, 2022

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 21 พ.ย. 65

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/22

บัดนี้ - 21 พ.ย. 65

Integrated Tourism and Hospitality Management
(Phuket) (English Program)

Application

2nd /2022

Now - Nov 21st, 22

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร ครั้งที่ 4/65

บัดนี้ - 24 มิ.ย. 65

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 24 มิ.ย. 65

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 11 พ.ย. 65

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
(English Program)

ใบสมัคร

Semester 1

Now - Nov 11th, 22

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 11 พ.ย. 65

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 17 มิ.ย. 65

การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการทุน Partners Link-up

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 17 มิ.ย. 65

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 17 ก.ค. 65

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 4 พ.ย. 65

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 3/65

บัดนี้ - 4 พ.ย. 65

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form 2022/3

Now - Nov 4th, 22

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form 2022/3

Now - Nov 4th, 22

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 6 ก.ค. 65

ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 6 ก.ค. 65

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 17 ก.ค. 65

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
และศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/65

บัดนี้ - 17 ก.ค. 65

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 6 พ.ย. 65

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 30 พ.ย. 65

Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/65

บัดนี้ - 30 พ.ย. 65