รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับทุกคณะ

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)


ใบสมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

 ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ส.ค. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ส.ค. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ส.ค. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ส.ค. 62

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ส.ค. 62

ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program)

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jul 1, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Experienced

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

Public and Private Management (English Program)

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jul 1, 2019

Public and Private Management (English Program) Scholarship

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

Public and Private Management (English Program) Experienced

Application Form ครั้งที่ 1/2019

Now - Jun 21, 2019

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 30 มิ.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 20 มิ.ย. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลก

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 15 ส.ค. 62

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form  

Now - Jul 8, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019


Aug 1 - Oct 31, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62


ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019


Aug 1 - Oct 31, 2019

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62


บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62


ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 19 ก.ค. 62


24 ก.ค. - 27 ก.ย. 62

Young MBA (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62


ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 19 ก.ค. 62


24 ก.ค. - 27 ก.ย. 62

Flexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62


ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 4 มิ.ย. 62


8 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

Flexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62


ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62


8 ก.ค. - 20 ก.ย. 62

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62


ครั้งที่ 4/62

4 มิ.ย. - 2 ส.ค. 62


20 ส.ค. - 4 ต.ค. 62

MBA International Program

Application Form 2/2019

Now - June 21, 2019

AMBA International Program

Application Form 2/2019

Now - Jun 28, 2019

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics and Management (English Program)

Application Form  

Now - May 31, 2019

Economics and Management(English Program) Interview

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 14 มิ.ย. 62

Ph.D. (Economics)

Application Form 3rd Round 

Now - Jul 12, 2019

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management (English Program)

Application Form  

Now - Jun 25, 2019

Logistics Management (Double Degree English Program)

Application Form  

Now - Aug 9, 2019

การจัดการโลจีสติกส์ (Block Course)

Application Form

ครั้งที่ 3/62

Now - 28 มิ.ย. 2562

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form  

Now - Aug 23, 2019

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form  

Now - Aug 23, 2019

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 3 ก.ค. 62

การบริหารการพัฒนาสังคม ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 11 ต.ค. 62

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 18 ก.ค. 62

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 18 ก.ค. 62

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร  

Now - Jul 12, 2019

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication (Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Aug 9, 2019

Language and Communication (Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 3/19

Now - Aug 9, 2019

Language and Communication

Application Form

ครั้งที่ 2/19

Now - Jun 28, 19

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

Ph.D. (Language and Communication)

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Language and Communication) Scholarship

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Teaching English as an International Language)

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

Ph.D. (Teaching English as an International Language) Scholarship

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

Ph.D.(Human Resource and Organization Development)

Application Form  ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

 

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 5 ก.ค. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

Now - 5 ก.ค. 2562

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 5 ก.ค. 62

การจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 23 ส.ค. 62

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 28, 19

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 28, 19