คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 31 มี.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 20 เม.ย. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 20 มี.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ม.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 62

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form  

Now - Dec 6, 2019

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form  

Now - Nov 15, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019

Aug 1 - Oct 31, 2019

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 31, 2019

Aug 1 - Oct 31, 2019

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form  

Now - Nov 19, 2019

MBA (English Program)
Scholarship 2

Application Form

ครั้งที่ 5/19 

Now - Nov 20, 2019

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 6 ธ.ค. 62

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 6/62

บัดนี้ - 6 ธ.ค. 62

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 15 พ.ย. 62

8 ม.ค. - 21 ก.พ. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 27 ธ.ค. 62

8 ม.ค. - 20 ม.ค. 63

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

11 ต.ค. 62 - 17 ม.ค. 63

27 ม.ค. - 24 เม.ษ. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 18 ต.ค. 62

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 25 ต.ค. 62

FIRM

Application Form

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Now - Aug 30, 2019

Sep 2 - Oct 11, 2019

Oct 21 2019- Feb 21, 2020

Mar 2 - May 8, 2020

MBA
International Program

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Jan 31, 2020

Feb 3 - Jun 26, 2020

AMBA
International Program

Application Form

2/2019

Now - Sep 29, 2019

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program)
Scholarship

Application Form  

Now - Feb 7, 2020

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 31 ม.ค. 63

3 ก.พ. - 3 เม.ย. 63

6 เม.ย. - 15 มิ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 มิ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

24 ก.พ. - 25 เม.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 16 ธ.ค. 62

Ph.D. (Economics)

Application Form 1st Round 

Now - Mar 13, 2020

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management
(English Program)

Application Form

 ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

Now - Feb 7, 2020

Feb 10 - Apr 10, 2020

Logistics Management
(Double Degree English Program)

Application Form  

Now - Aug 9, 2019

การจัดการโลจีสติกส์
(Block Course)

Application Form

ครั้งที่ 3/62

Now - 28 มิ.ย. 2562

สถิติประยุกต์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 7 มี.ค. 2563

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form  

Now - Apr 3, 2020

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Apr 3, 2019

Apr 6 - Sep 4, 2019

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Apr 3, 2019

Apr 6 - Sep 4, 2019

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 19 ก.พ. 63

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 15 พ.ย. 62

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 19 ก.พ. 63

Ph.D.( การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Feb 7, 2020

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Feb 19, 2020

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication
(Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

Language and Communication
(Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 6 มี.ค. 63

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 27 มี.ค. 63

Ph.D. (Teaching English as an
International Language)

Application Form  

Now - Mar 6, 2020

Ph.D. (Teaching English as an
International Language) Scholarship

Application Form  

Now - Mar 6, 2020

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 10 เม.ย. 63

ภาวะผู้นำ การจัดการ
และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 10 เม.ย. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 2/63

Now - Jul 12, 2020

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 12, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

ครั้งที่ 2/20

Now - Jun 12, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

1/20

Now - May 8, 2020

 

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/62

บัดนี้ - 27 ธ.ค. 62

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 22 พ.ย. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/62

Now - 20 ธ.ค. 62

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2 (2.1))

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

Now - 6 ธ.ค. 62

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 24 เม.ย. 63

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Mar 2, 2020

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 62

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form  

Now - Nov 1, 2019

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form  

Now - Nov 1, 2019

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 7 ก.พ. 63

10 ก.พ. - 3 ก.ค. 63

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 11 ธ.ค. 62

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 62

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ธ.ค. 62