คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Scholarship

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

MPA
Public Policy and strategic Management
(English Program) Experienced

Application Form

ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 7, 2020

Feb 19 - Apr 10, 2020

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 31 มี.ค. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อุดรธานี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 20 เม.ย. 63

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นครราชสีมา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 20 มี.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 9 ม.ค. 63

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ชลบุรี

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 13 ธ.ค. 62

Ph.D.(Governance and Development)

Application Form 1st Semester 

Now - Jun 24, 2020

Ph.D.(Governance and Development)
Scholarship

Application Form  1st Semester

Now - Jun 24, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 30, 2020

Ph.D.( รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 30, 2020

คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form

 ครั้งที่ 1/20

ครั้งที่ 2/20

Now - Feb 21, 2020

Feb 24 - May 8, 2020

MBA (English Program)
Scholarship 2

Application Form

ครั้งที่ 1/20

 ครั้งที่ 2/20

Now - Mar 20, 2020

Mar 23 - Jun 10, 2020

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 29 พ.ค. 63

8 มิ.ย. - 28 ส.ค. 63

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 27 มี.ค. 63

31 มี.ค. - 22 พ.ค. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 15 พ.ย. 62

8 ม.ค. - 21 ก.พ. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 27 ธ.ค. 62

8 ม.ค. - 20 มี.ค. 63

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

11 ต.ค. 62 - 17 ม.ค. 63

27 ม.ค. - 24 เม.ษ. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 29 พ.ค. 63

15 มิ.ย. - 3 ต.ค. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 5 มิ.ย. 63

15 มิ.ย. - 16 ต.ค. 63

FIRM

Application Form

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Now - Aug 30, 2019

Sep 2 - Oct 11, 2019

Oct 21 2019- Feb 21, 2020

Mar 2 - May 8, 2020

MBA
International Program

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Jan 31, 2020

Feb 3 - Jun 26, 2020

AMBA
International Program

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Apr 10, 2020

Apr 27 - Jun 26, 2020

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics (English Program)
Scholarship

Application Form  1st Round

Now - May 18, 2020

Economics and Management
(English Program)

Application Form  1st Round

Now - Apr 30, 2020

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form  1st Round

Now - May 29, 2020

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 31 ม.ค. 63

3 ก.พ. - 3 เม.ย. 63

6 เม.ย. - 15 มิ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 มิ.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

24 ก.พ. - 25 เม.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 16 ธ.ค. 62

Ph.D. (Economics)

Application Form 1st Round 

Now - Mar 13, 2020

คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management
(English Program)

Application Form

 ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

Now - Feb 7, 2020

Feb 10 - Apr 10, 2020

Logistics Management
(Double Degree English Program)

Application Form  

Now - Aug 9, 2019

การจัดการโลจีสติกส์
(Block Course)

Application Form

ครั้งที่ 3/62

Now - 28 มิ.ย. 2562

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 7 มี.ค. 2563

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form  

Now - Apr 3, 2020

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Apr 3, 2019

Apr 6 - Sep 4, 2019

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Apr 3, 2019

Apr 6 - Sep 4, 2019

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การบริหารการพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

การบริหารการพัฒนาสังคม
ยะลา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 1 พ.ค. 63

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรณีปกติ และทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 3 ก.ค. 63

Ph.D.( การบริหารการพัฒนาสังคม)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 2/63

Now - Jun 5, 2020

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 2/63

Now - Jul 10, 2020

Ph.D.( การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 5, 2020

คณะภาษาและการสื่อสาร

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Language and Communication
(Weekday Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

Language and Communication
(Weekday Program)(Scholarship)

Application Form

ครั้งที่ 1/20

Now - Feb 7, 2020

การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 8 พ.ค. 63

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ใบสมัคร

 ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 27 มี.ค. 63

Ph.D. (Teaching English as an
International Language)

Application Form  

Now - Jul 20, 2020

Ph.D. (Teaching English as an
International Language) Scholarship

Application Form  

Now - Jul 10, 2020

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 10 เม.ย. 63

ภาวะผู้นำ การจัดการ
และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 10 เม.ย. 63

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 2/63

Now - Jul 12, 2020

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 1/63

Now - Jun 12, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)

Application Form

ครั้งที่ 2/20

Now - Jun 12, 2020

Ph.D.(Human Resource
and Organization Development)
Scholarship

Application Form

1/20

Now - May 8, 2020

 

คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

กฎหมายเพื่อการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 29 พ.ค. 63

นิติศาสตร์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 29 พ.ค. 63

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

Now - 30 เม.ย. 63

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Integrated Tourism and Hospitality Management
(English Program)

ใบสมัคร  1st /2020

Now - Apr 10, 2020

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 24 เม.ย. 63

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภูเก็ต

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 21 มิ.ย. 63

Ph.D.( การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

ใบสมัคร  ครั้งที่ 1/63

Now - Mar 2, 2020

 

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 21 เม.ย. 63

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/63

Now - 12 มิ.ย. 2020

Ph.D. ( นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร ครั้งที่ 1/63

Now - 12 มิ.ย. 2020

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)

Application Form Semester 1

Now - Jun 12, 2020

Ph.D. (Communication Arts and Innovation)
Scholarship

Application Form Semester 1

Now - Jun 12, 2020

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

การจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 7 ก.พ. 63

10 ก.พ. - 3 ก.ค. 63

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 31 ส.ค. 63

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 7 ก.ค. 63

Ph.D. ( การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ทุนการศึกษา

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 7 ก.ค. 63