ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน กลุ่มงานสถิติและสารสนเทศการศึกษา กลุ่มงานบริหารและธุรการ