ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

อัตราค่าบริการสำหรับการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ

1. กรณีชำระด้วยเงินสด (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอ์วิส)

ยอดชำระตั้งแต่ 1 - 49,000 บาท

คิดอัตรา 10 บาทต่อรายการทั่วประเทศ

2. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต Master card (ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น Counterservice pay)

ยอดชำระตั้งแต่ 1 - 49,000 บาท

คิดอัตรา 10 บาทต่อรายการทั่วประเทศ

หมายเหตุ : ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระ