ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open House 2018

งดรับสมัคร

งดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ระดับปริญญาโทภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาค กำหนดวันปฐมนิเทศเดิม กำหนดวันปฐมนิเทศใหม่
1 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
2 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
     

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก