ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

การผ่อนผันการรับราชการทหาร

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะได้ทำเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้แก่นักศึกษาสถาบันที่อายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่เคยขอรับการผ่อนผัน หรือเคยขอรับการผ่อนผันแล้วแต่มีเหตุทำให้สิทธินั้นได้สะดุดหยุดลงด้วยประการใดก็ตามในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก