ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาค กำหนดวันปฐมนิเทศเดิม กำหนดวันปฐมนิเทศใหม่
1 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
2 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
     

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

การผ่อนผันการรับราชการทหาร

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะได้ทำเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้แก่นักศึกษาสถาบันที่อายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่เคยขอรับการผ่อนผัน หรือเคยขอรับการผ่อนผันแล้วแต่มีเหตุทำให้สิทธินั้นได้สะดุดหยุดลงด้วยประการใดก็ตามในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก