ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาฉบับที่ 1 - 4
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาฉบับที่ 5
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการสอบไล่ พ.ศ.2541
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการสอบไล่ พ.ศ.2558
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 
ประกาศเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท
ประกาศเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก
ประกาศแนวปฏิบัติในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
ประกาศแนวปฏิบัติในกระบวนการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนแรก ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประกาศแนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศเรื่องการกำหนดโทษการทุจริตในการสอบ
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเขื่อนไขการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา พ.ศ. 2554